You are currently browsing the tag archive for the ‘Etterspørsel’ tag.

Ifølge lovforslag til endringer i barnehageloven, er det gitt forslag om å få gi dispensasjon fra loven om grunnbemanningen for et år av gangen. Noen instanser sier det istedet for dispensasjon bør gjøres tilsyn eller stenge av barnehagen, slik at barnehage-eier reelt prøver å skaffe arbeidskraften som er pålagt ved denne lovendringen, dersom den trer i kraft. Etter min mening ser det ut som at lovforslaget er en bommert på hva som egentlig er årsaken til problemet. Og dermed ikke et incentiv som når målet sitt. Det har vært debatt en stund om barnehager hvor barna begynner på skolen uten høy nok norsk-kunnskap, slik at de blir hengene etter helt fra skolestart, i alle fag. Mange skylder på at ansatte i barnehagen ikke har gode norsk-kunnskaper for å hjelpe barna til å lære norsk. Regjeringen fremmer forslag om grunnbemanning. Men det løser ikke dette problemet. Heller ikke å heve nivået på norsk-kunnskapene til de som skal søke jobb i barnehagen løser problemet.

Oslo kommune er positive til departementets forslag, og viser til at grunnbemanningen i de kommunale barnehagene i Oslo i dag er regulert gjennom en egen grunnbemanningsavtale. Den foreslåtte bemanningsnormen tilsvarer kommunens egen norm, noe som innebærer at normen allerede er oppfylt i de kommunale barnehagene i Oslo.

Dersom høyest andel innvandrere i Norge bor i Oslo. Og eksempelet om barnehager med lav norsk kunnskaper er fra Mortensrud området. Et av flere eksempler for hovedstaden. Og denne grunnbemanningen allerede praktiseres i hovedstaden, slik at det ikke foreligger noen endringer fra Oslo Kommune sin praksis og lovendringen, hva vil dette incentivet hjelpe barnehagene her Oslo idag? Eller fremover i tiden? Det betyr at det vil fortsette slik som det allerede gjør? Dersom Oslo barnehagen var en av verstingene, hva er vitsen med å foreta en lovendring som ikke har noe positiv effekt for å nå målet?

Få Søkere – Lav Poeng-Grense

Når jeg ser på samordna opptak sine sider om poenggrenser for å komme inn på barnehagelærer-studiet er det meget lav poengsum som kreves for de som ønsker å søke denne utdanningen. Noen steder i landet for barnehage-utdanning kreves ingen poengsum i det hele tatt. I disse lærestedene kommer alle som søker til studiet inn på studiet uansett karakterpoeng fra vgs. Det betyr sannsynligvis at veldig få ønsker å søke på det studiet av de som er oppvokst her i landet. Etterspørsel etter denne arbeidskraften er da stor for barnehagene. Problemet er ikke i at folk ikke kommer inn på studiet, men problemet er at det finnes ikke nok folk som tar denne utdannelsen. Det er derfor barnehager ofte må ansette ukvalifisert personale. De er ikke første ønske. Dersom en leder av en barnehage har å velge mellom flere høyt utdannede førskolelærere med pedagogisk utdannelse og få ukvalifisert folk som ikke har nok utdannelse, så hadde selvlfølgelig ledelsen valgt de mest kvalifiserte. Men det finnes lite kvalifisert personell som søker til barnehagene. Men istedet en overvekt av folk med lite pedagogisk kompetanse og lave norsk-kunnskaper som søker med noe ufulstendig utdannelse fra hjemlandet.

Hev Statusen Til Yrkene Med Høy Etterspørsel Av Arbeidskraft

Slik at de som er oppvokst i Norge blir motivert til å søke hit. Problemet vil jo vedvare dersom det er få søkere til utdanningen. Det andre incentivet som kan hjelpe situasjonen for barnehagene er å hjelpe de som ønsker å inneha disse jobbene å nå det nivået som barnehage trenger ved hjelp av intern kursing og sponse de med norskkurs til å ta norskprøvene. Disse ønsker å jobbe innenfor oppvekst-sektoren. Det hjelper ikke for regjeringen å dagdrømme om bedre arbeidskraft når ikke tilbud av kompetent arbeidskraft er tilstede. Innvandrernes sin flerspråklige kompetanse kan brukes til fordel for barnehagen med en høy andel barn med annet morsmål enn norsk. Hvor de kan bruke morsmålet deres til å hjelpe barna å lære norsk. Det må satses på morsmåls-støttet norskopplæring i barnehager med høyt andel tospråklige. På et sted har vi høyt tilbud av ufaglært som må hjelpes inn i systemet for å bli godkjent arbeidskraft. Så hjelper det ikke at prosessen for å få sin utdannelse godkjent fra utdannelse er så vanskelig og kronglete og samtidig en prosess som tar mye tid og dermed mye venting for de som søker om godkjenning. På den andre siden har vi lavt tilbud av kompetent arbeidskraft og ingen prognoser om høyt andel søkere i fremtiden. Vi trenger en bedre målstyring mellom etterspørsel av ufaglært arbeidskraft og behovet for arbeidskraft i oppvekst-sektoren, slik at de kan bruke sine ressurser, også til gode for samfunnet.

Den Ufaglærte Arbeidskraften Er Motivert For Jobb

Og ønsker å jobbe. De er en ressurs. Å være tospråklig er en ressurs. De som har et ønske om å oppdra den neste generasjon er en ressurs for samfunnet. Alle kan ikke bli leger og advokater og ingeniører. Vi trenger noen som kan passe på barna til disse yrkesgruppene når de er på jobb. Når regjeringen lager så mange hindrer for at mennesker kan få fast jobb, så lager de ikke arbeidsplasser, de gjør flere folk avhengig av sosialhjelp eller stønader fra nav. Dersom regjeringen vil kan de sette inn ressurser for at folk kan komme i fast jobb og være en fordel for samfunnet. Norge må gå rundt på et vis. Vi trenger renholdere, vi trenger bussjåfører, vi trenger taxinæringen, vi trenger lærerne. Regjeringen må satse på å heve statusen på alle yrker. Ellers kommer det en tid hvor vi ikke har nok arbeidskraft på de helt essensielle yrkene, siden ingen ønsker å jobbe der. Samtidig som vi har ved å ha gjort det vanskelig for den ufaglærte arbeidskraften å få disse jobbene, har jagd de vekk til andre land. Plutselig sitter vi der. Men høyt etterspørsel etter viktig “vanlige” mennesker. Og da vil Norge få problemer med å gå rundt. Og vi må i verste fall begynne å åpne grensene og reklamere for Norge. Etter de siste årenes negative reklame om hjemsending av flyktninger, kan det hende at folk vil sky unna Norge. I redsel om at de også, som andre ekte historier av mennesker som lider, har blitt sendt hjem, fordi de ikke var “nødvendig” lenger.


Flere og flere brukere er opptatt av kvalitet og standard. Derfor er sertifisering viktig. Dersom vi ikke hadde avdekket grove brudd på etikken til flere butikker som selger produkter merket som halal uten at produktet er 100 % halal, så hadde det ikke vært vært nødvendig med en slik sertifisering. 

Det er slik som at et offentlig organ skulle motsette seg tilsyn, siden de mener at alt er perfekt i deres organisasjon, og de gjør aldri feil. Vi vet at folk følger regler nøye, når det er en viss kontroll på deres utøvelse av de. 

Alhamdolillah her i Norge har vi jo mat-tilsynet. Men det er ikke sikkert at de har kapasitet til å fange opp enhver form for “snuskhet” i halal-bransjen. Det er et stort marked. Nettopp derfor er det stor sjanse for at useriøse tilbydere vil komme på markedet. Jeg synes det er flott at IRN tar dette på alvor. Og skulle ønske at flere butikker frivillig ønsker å sertifiseres. Det viser at de har en bra standard og ønsker å vise dette til brukerne. Usle 7000 kr er ikke mye for de butikkene som har millioninntekter. IRN sin pris på sertifiseringen er ikke høy. 

Vi må skjønne og forstå, de fleste i IRN jobber frivillig. De får ikke betalt for de timene de legger i dette for at vi i deres Ummah skal få spise halal. De arbeider for Allahs skyld. Dersom vi som enhver business-mann skulle ha tenkt profitt på IRN sine vegne, er jeg redd for at det deres frivillige bruker i timer av arbeid i denne org, så hadde den prisen vi skulle betale for sertifisering vært mye høyere. Men Ma Sha Allah disse brødrene jobber for en annen “currency” (jannah -currency). Disse to currencies kan ikke sammenlignes. De jobber for Allah, og måtte Allah gi dem masse ajr. Aameen

Ethvert sted det ikke føres noen form for kontroll, er det stor sjanse for at reglene ikke blir fulgt slik som de bør. 

Jo mer brukerne er opptatt av kvalitet desto sterkere er deres sanksjonsmiddel mot tvilsomme forretninger, som setter inntekt høyere enn integritet. Noen folk bryr seg om hva de og deres familier får i seg. Hadde de forstått hvor mye innvirkning mat har på vår være-måte, hadde kanskje flere foreldre brydd seg mer om det. 

http://www.nrk.no/ostlandssendingen/foler-seg-presset-til-a-kjope-halalsertifikat-1.12902766

immigration, innvandrere,Selv om Pakistanere er mest synlig i bybildet og media, er det nå Polakkerne som er den største gruppen av innvandrere, etterfulgt av svenskene og deretter Litauere. 15,6 prosent (804 964 eksakt) av de litt over 5 millionene som bor i Norge har innvandrerbakgrunn, enten ved at de har innvandret eller er født i Norge med innvandrerforeldre. Siden 2007 har arbeidsinnvandring vært den viktigste grunnen til at innvandrerne kommer hit, og familieinnvandring årsak nummer to. Andelen av innvandrere i Norge er liten, likevel vet vi av erfaring at negative saker om innvandrere har flest lesere og flest kommentarer, deriblant mange negative. Men det viser fortsatt ikke helhetsbildet verken av innvandrerne eller av nordmenn.

 

Etikk framfor ressurs

Det er klart at vi hører mange historier om familier som blir sendt tilbake til hjemlandet, og den restriktive føringen ved at FRP er i regjeringen, merkes. Det har ikke alltid vært slik. Etter 1965 frem til 2013 har Arbeiderpartiet sittet i regjering i ca 28 år. De har satt etikk framfor mynter, når det gjaldt innvandringen. Norge har ikke gjort slik som f.eks USA og mange andre vestlige land har gjort ved å sile ut mennesker med mest utdannelse og mest potensialet for senere å gi dem tillatelse til å komme til landet deres. Vi har heller lagt et etisk grunnlag hvor mennesker ikke får hjelp pga hva de kan tilby oss, men heller med hvordan de kan hjelpes, for å lette problemene og bekymringene deres. Derfor har vi i motsetning til mange andre land, en høy andel av folk med lav eller ingen utdannelse som har fått flyktninghjelp i landet vårt. Dette er en historie jeg synes vi bør være stolte av og istedet for å se på det negative ved innvandringen bare sammeligne oss med andre land og tenke hvor mange liv og familier vi har hjulpet ut av et vanskelig og dyster tid, som flere andrel land har oversett. Jeg er sikkert på at disse hjertene ber for landet de har fått lov til å komme til, til tross for at de selv hadde lite å tilby. At vi ikke så byrden de ville lage men heller etikken bak å hjelpe mennesker i nød, er bemerkelsesverdig.

 

En utsatt gruppe trenger mer hjelp 

Siden flyktningene som har migrert til norge er av en slik kaliber at de har opplevd mye vanskeligheter i hjemlandet, i tillegg til at mange har lite eller ingen utdannelse, er det ingen skjult virkelighet at det kreves mer av Norge for å få dem integrert i samfunnet. Hvorvidt vi har feilet eller ikke i denne sammenheng får leseren selv avgjøre, men det er klart at det finnes potensiale for å gjøre forholdene bedre, selv også integreringspolitikken uten at vi trår til direkte assimileringspolitikk.

 

Erfaringsmessig mye potensiale

Om et voksent menneske er analfabet eller uten gjennomført høyere utdannelse betyr på ingen måte at vi ikke dra nytte av de ressursene de har med seg fra hjemlandet. Blant annet ved å tilrettelegge for å få disse menneskene til å kunne greie å stå på egne ben ved å skaffe fagbrev eller bestå norskprøver. Muligens er ikke nok gjort for blant annet hjemmeværende mødre med ønske om at de skal kunne språket til landet de bor i. Regelen om at alle må ta norskprøve og et minimum av timer er et skritt i riktig retning. Språk er nøkkel til samfunnet, uten å forstå eller gjøre seg forstått kan man jo tenke seg hvor mye et slikt menneske kan integreres eller hjelpe sine barn i et slikt avansert samfunn som vi bor i. Visdom kommer fra erfaring. Om noen ikke bruker skriftspråket vårt, betyr ikke det nødvendigvis at vi er flinkere enn dem. Noen mennesker går så langt til å si at vi kommer ingen vei med teorien hvis vi ikke har praksisen. Disse menneskene har levd livet og har mye visdom og kunnskap som et menneske med utdannelse kanskje ikke har. Det at vi ikke har forstått å gjøre nytte av den visdommen har jo resultert til at disse menneskene blir sett på som annenrangs borgere blant flere nordmenn. De har mye kunnskap som vi nordmenn kunne fått bruk for. Mye praktisk kunnskap kan erstatte teoretisk kunnskap, i mange sammenhenger. Men mye teoretisk kunnskap kan ikke erstatte praksis.

 

Nordmens holdning til innvandring

I 2014 var det 77% av nordmenn som mente at innvandrere er en ressurs for arbeidsmarkedet. 86 % nordmenn mener at innvandrere bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn har. Kvinner er mer liberale til innvandring enn menn og eldre mer skeptiske enn unge. De mellom 25-44 år er de mest innvandrervennlige av befolkningen hvorav de med høy utdannelse er overrepresentert blant disse. Personer som bor i tettbygde strøk er mer positive til innvandring enn de som bor i spredtbygde steder, kanskje siden de støter på flere i nærmiljøet, og er positivt overrasket av dem. 60 % av de spurte mener at innvandrere IKKE er en kilde til utrygghet i landet. Tidlig på 2000- tallet, da det samme spørsmålet kom opp, var et flertall av de spurte enige i spørsmålet. Tendensen viser at at nordmenn er mer innvandrervennlige enn før og at til tross for at det har vært terroralarm har ikke dette påvirket resultatet av undersøkelsen i negativ retning.

 

diamond, diamant, shine, bright.Nå er de jo her, så hva gjør vi?

Om de nå er her, hvorfor ikke gjøre det beste ut av situasjonen. Det at nordmenn er mer positive til innvandringen forteller at de har innsett at disse menneskene ikke er en byrde for samfunnet men heller en ressurs. Det er viktig at det settes inn insentiv for at denne gruppen blir godt ivaretatt og gis muligheter til å stå på egne ben. Media er blitt bedre enn før til også å belyse de bra sidene ved innvandring, men vi må ikke stoppe her. Potensialet må utnyttes til det fulle, både i arbeidsmarkedet og andre arenaer. Det interessante her hadde vært å holde en undersøkelse av innvandrerne og spørre dem hvordan de oppfatter arbeidsmarkedet og hvilke utfordringer de møter her. Det er ingen hemmelighet at det er satt høye krav til å få fast ansettelse ikke bare i privat sektor men også offentlig sektor. Til tross for at flere yrkesgrupper skriker etter flere arbeidere, er det ikke satt inn nok ressurser for å hjelpe folk i fast jobb. Tendensen er at det blir behov for flere ansatte i flere sektor, blant annet eldreomsorg og barn og oppvekst-sektoren. Det er ikke nok tilsøking til disse sektorene i forhold til etterspørselen av arbeidskraft. På den andre siden finnes det mennesker som ønsker å jobbe her men ikke har fått nok omstillingshjelp til å få fast ansettelse. Flere og flere blir nødt til å jobbe midlertidig over lengre perioder, med kanskje ingen mulighet for fast ansettelse. Det positive er at det finnes tilfeller hvor enkelte arbeidsgivere hjelper sine ufaglærte ansatte til å få fagbrev eller bestå norskprøver slik at de senere kan tilby dem fast ansettelse. De har forstått at innvandrere er en ressurs og at de trengs her. Innvandrerne har vist gjennom innsatsen sin at de er kvalifisert til jobben. En uslipt diamant, som trenger å forstå at de innehar potensialet og erfaring som samfunnet har behov for. Nå er spørsmålet om andre ledere har mot å følge fotsporene til disse enkelte lederne. Hva tenker dere om en person som har en diamant men behandler den som en sten? De fleste vil si at han ikke har sett hvilken rikdom han egentlig eier. Takk til de arbeidsgiverne som har innsett dette. Skulle ønske at dette kunne spre seg til flere eller alle arbeidsgivere i Norge. Håper den dagen kommer snart. Jeg må innrømme at jeg er redd for at de forstår det kanskje den dagen de har mistet den arbeidskraften som de etterspør til noen andre som så potensialet i dem.

 

Nordmenn mer positive til innvandring

Kriminelle innvandrerne er et mindretall og representerer ikke flertallet. Samtidig som at de hatefulle ytringene/kommentarene som blir spredd av nordmenn mot innvandrere på avisenenes diskusjonssider, ikke representerer flertallet av nordmenn i Norge. Ifølge ssb så var det i 2014 28% som mente at innvandrerne er kilde til utrygghet. Dette tallet hadde minket med 7 % siden 2013. 70 % er enige i at innvandring fra andre land enn norden er positivt for oss i Norge. Bare 15% prosent er uenige i dette utsagnet. Bare fordi et fåtall av nordmenn er mer aktive på diskusjonsforumer rundt om i landet betyr ikke at de snakker for hele Norge. Enhver innvandrer har et ønske om at de skal bli sett på som et individ og ikke bli satt i bås med alle innvandrerne, det samme vil jeg tro at nordmenn også ønsker. Flere nordmenn ønsker at det bør bli enklere for asylsøkere og flyktningere å få opphold i landet. De som mener det bør bli vanskeligere å få opphold har gått ned fra 42% til 28%. Vi må få frem det positive sammen de enkelte negative episodene, slik at vi viser et bilde av virkeligheten og ikke en gammel vrangforestilling som ikke er blitt slettet fra minnet. Dette tyder på at flertallet av nordmenn er positive til tanken om innvandring og for hva de betyr for landet. La oss kalle en spade for en spade og ikke kalle en spade for en gravemaskin. Dette er positive indikasjoner som jeg mener vi bør være stolte av. 🙂

Kilder: SSB.

Check out and click on site www . Purify Your Gaze . com

https://purifyyourgaze.com/

My Prayer..

“O Allah, place light in my heart, and on my tongue light, and in my ears light and in my sight light, and above me light, and below me light, and to my right light, and to my left light, and before me light and behind me light. Place in my soul light. Magnify for me light, and amplify for me light. Make for me light and make me a light. O Allah, grant me light, and place light in my nerves, and in my body light and in my blood light and in my hair light and in my skin light.” Ameen

Bukhari and Muslim

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 132 other followers

Calender

February 2020
M T W T F S S
« Apr    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

Surah 105 Al Fil

Let not man be intoxicated with power, Or material resourses, They cannot defeat. The purpose of Allah. So Abrahah Ashram Found to his cost. His sacrilegious attack On the holy Fane of Allah brought about His own undoing:what seemed but frail Destroyed his mighty hosts in a day!

The foolproof tip of the day for everyone else!

USE YOUR OWN VOICE TO RAISE YOUR OPINION!

Nasiyat..

(",) My Mum always says that
you should marry someone
who loves you more than you
love him, because that man
would never ever make you cry
or be the reason that your
sheding tears. He would do
anything to always keep you
happy and satisfied (",)

Poetry

(“,) Your heart is mine and mine is yours, and so it`s been since I`ve known love`s true meaning itself, holding each others hand we stand together beneath the lovely sky, gazing towards the same destiny, just U and I (“,)

Naat/hamd-Quote of the moment :)

Saari duniya ke liye dard
se mahmor hain jo..
Ik faqat Rehmat-e-aalam
hi ka seena dekha..

Ye sab tumhara
karam hain Aka
ke baat ab tak
bani hoyi hain..

Ehsas dein toofik dein..
Phir jazbaen Siddiq dein..

Kya ye zarra likhein
Shaan Unki, jin pe
bejhein Salaam
khud Khudai..

Quote of the moment :)

Though we might sometimes
have to struggle through thick
or thin,We will receive each
other’s support to be there to
win..And we will blossom like
this through eternity..
InshaAllah
Ameen summa ameen

Når du er forent med en
du elsker, er det ingenting
du ikke klarer :)

Gode ord skaper tillit.
Gode tanker skaper
Inderlighet. God
giverglede skaper
kjærlighet:)

Mood :)

Content.