You are currently browsing the tag archive for the ‘Truthfulness’ tag.

Hazoor Paak ‎ﷺ manners are perfect. He has perfected how and what good manners are. We cherish him ‎ﷺ because of his ‎ﷺ way of interaction with each and every. His ‎ﷺ seerah is our guideline in how we can reach his ‎ﷺ awsome character, truthfulness, sincerity, genuine care, cheerfulness, problemsolver, comforter, supplications, obedience to Allah, Purity, Asr, strength, inclusiveness, dislikes of sins, heartmelting speech and conduc, good treatment of others regardless of what they own, gratitude to Allah, concern and mercifulness for all humanity. 

The Upper Class With Good Manners 

People nowadays, often find excuses of why people are difficult, because of their lack of manners. Just teach him/her manners. That is more important than knowledge. I dont agree with this. First of all, knowledge is useless without behaviour in accordance with what we have learned. It’s not enough to “know” that the best of men are those who are good to their wife. It must also be seen in their conduct. Second point is that many people know, how to eat, sit, what to say, not say, the prohibitions of guarding tongue and private parts. The upper class knows how to behave, but they lack the good islamic values in their life. They know what to wear, how to decorate their home, how to befriend anyone. Still they lack the basic teachings of Islam. The problem isn’t that they do not say salam to people, the problem is that when that person has passed, most people are not able to guard their tongue from sins of the tongue, eyes or private parts. This has become so ordinary, that people doesn’t see any problem with it. 

He ‎ﷺ seeked advice from his ‎ﷺ wife

It’s not enough to say that you love Hazoor Paak ‎ﷺ because of how he helped everyone, and supported everyone all the time, when you are too ashamed to help your wife in front of your friends, because your friends makes fun of the sunnah of helping your wife. His wife decides everything. Hazoor Paak ‎ﷺ has wives who have helped him with what he should do, when the sahaba raa were not obeying his command. His ‎ﷺ wife said, don’t tell them to cut their hair and make sacrifice. Do it and they will follow your conduct. And what she raa said, happened. 

95 % Of Muslims Are Not Doing It

How can we talk about manners without talking about Hazoor Paak ‎ﷺ seerah. His ‎ﷺ most perfect treatment of others. How are we today? Do we lower our gaze? Do we read 5 salah everyday? Do we speak truthfully? Do we slander? Do we make fun of others? Are we practising humility? If only 5 % of muslims pray salah, and the salah, protect us from doing sins, it means 95% of muslims are surely sinning, not only by not praying, but because they aren’t praying, they are not able to stop themselves from those sins prayers protect them from committing. 

A New Time Of Ignorance? 

I know that the problem of the ummah, is that there has come a new time of jahiliyah (ignorance). There is no event we can attend where there isn’t people who are sinning with their tongues, with their eyes and with their private parts? The protection a practising muslim sees, is by simply decline. I don’t want to be a part of any event, where my islamic values are disrespected. 

Can You Hear Hazoor Paak ‎ﷺ weeping? 

I’m sure Hazoor Paak ‎ﷺ knows what we are going through. Can you imagine his ‎ﷺ feelings? He ‎ﷺ weeping. He ‎ﷺ weeping. He ‎ﷺ sobbing. What will happen to my ummah, when the ummati are just as afraid from another ummati, as they are from a non-muslim? 

Prophets characterBarn og hijab. Jeg forstår at dette er et temaet som opptar flere om dagen, pga forslag om hijab-forbudet til Hadija Tajik. Jeg er ikke enig i at hijab forbys. Verken for barn eller voksne. Likevel synes jeg det er et viktig tema og det må diskuteres. Hijab oppfattes av de fleste nordmenn at håret tildekkes med et sjal. Men det er ikke kjernen i det å ha hijab. Hijab er mer enn det.

Haram-politi Hjelper Ikke

Jeg forstår at voksne muslimske foreldre er bekymret for sin barns Islamske identitet idag. De fleste foreldre ønsker det beste for sine barn. Og alhamdolillah, hvorfor skulle de ikke det? Noen tenker kanskje at dersom barnet begynner med hijab i tidlig alder, vil det være så vant til tanken, slik at når barnet kommer i tenårene, vil det komme naturlig og vedkommende vil fortsette med å bære hijab. Det som er dumt er at det kan gå begge veier. Islam er ikke en forbuds-religion. Men det blir oppfattet som det, pga vi nevner forbudene mer enn vi nevner skjønnheten i det som er tillatt. Vi forklarer ikke grunnen bak det som er tillatt og det som ikke er tillatt på en slik forståelig måte og enkel måte. Det at vi har et uoffisielt haram-politi, hjelper heller ikke.

Han Er Min Veiviser fvmh

Dersom vi vil at våre barn skal lære seg hvorfor islam er så vakkert og hvorfor vi elsker det, må vi lære oss å begrunne svarene våre. Vi må forklare årsaken til at noe er tillatt / ikke tillatt og hele bakgrunn-historikken. Ellers kan ting som tas ut av kontekst, bli noe helt annet enn det som er ment med ordene. Siden vi ønsker at andre medmennesker og familie-medlemmer skal forstå hvorfor vi er tilhengere av en så vakker religion, må vi bli flinkere til å forklare. Ikke minst bør, in sha Allah, vår egen karaktèr gjenspeile seg i det vi sier. Dersom vi sier at islam lærer at man ikke skal lyve, og vi lyver selv, vil ikke andre forstå oss. Vi vil bli sett på som hyklerske. Men ikke om vi tar frem forklaringen at ved noen forhold, er det faktisk tillatt å lyve, selv i Islam. Som for eksempel, når profeten fred være med han gjorde hijrah fra Mekka til Medina. Spurte noen på veien, hans følgesvenn Abu Bakr Siddiq måtte Allah være fornøyd med han, om hvem dette mennesket er. Abu Bakr Siddiq raa svarte: ” min veiviser “. Han visste at dersom de hadde funnet ut av om at han er en profet, så ønsket de ikke han godt. For at de skulle komme seg trygt fram, var de nødt for å snakke metaforisk. Det var ikke usant. Profeten, fred være med han, har vist oss veien til Islam.

Hijab Gjelder For Begge Kjønn

På samme måte, når vi snakker om hijab, handler det ikke bare om å dekke seg til. Hijab er også hvordan man oppfører seg, snakker, går og holdningen. Det er å vise beskjedenhet i alt dette, for at man ikke skal trekke til seg oppmerksomhet fra det andre kjønn. Det gjelder vel så mye gutter som for jenter. Problemet er at vi fokuserer for mye på jentene, siden de kan være tiltrekkende. Det er viktig at både jenter og gutter får forståelse av at begge kan være en prøvelse for hverandre. For at dette skal unngås, er det lurt at visse hensyn blir tatt. Dersom ungdommene ikke tar disse hensynene, kan det oppstå problemer. Det er viktig at vi snakker om konsekvensene, men samtidig henviser til hvor stor lykke de vil få om de følger dette. Ikke bare her i verden men også i det evigvarende livet, etter døden.

Den Reelle Skjønnheten Til Islam Er Profetens Seerah

Dersom barn i en ung alder opplever islam som en forbuds-religion pga deres strenge oppdragelse, kan det resultere at vi mister de fra religionen når det er voksne. Det er viktig at vi er åpenhjertige og ikke tvinger noen i religion. Men bruker diskusjon med begrunnende svar for å forklare hvorfor islam er bra. Det er viktig at vi hjelper barn med å få gode venner som er bra for dem. At de støttes og at de ikke er redde for å komme til oss for å snakke om noe som opptar de. En feil venn, kan gjøre mye skade. Vi kan ikke endre andres tankegang med å si at sånn er det bare. Vi må finne eksempler som er vise og forklare hvorfor det er viktig for oss. The beauty. Vi må hjelpe andre å forstå, det kan vi bare gjøre ved å forklare mer og mer.

Profeten fvmh Liv Har Smeltet Våre Hjerter

Jeg synes ikke det er viktig at barn bruker hijab før de er tenåringer. Men det som jeg synes er viktig er at barn får en god oppdragelse hvor foreldre er flinke med å cultivate the value and beauty of Islam, not only by preaching, but by practice. Siden barn er veldig smarte. De gjør ikke alltid det vi sier, men de vil gjøre det de ser at vi gjør. Dersom vi er sannferdige innenfra og ut, vil dette gjenspeile seg i dem. En troende er som et speil for en annen troende, når vedkommende ser noe dumt, sier han ifra. Og når de ser noe bra, setter de pris på det. Ris og ros. Vi må bli flinkere til å forklare for ikke-muslimer ikke bare hvorfor vi er enige i forbudene, men fokusere på at vi er enige i det som er tillatt, og hvorfor det er så vakkert. Vi må bli flinkere til å vise hvorfor vår profets fvmh perfekte handlinger / sunnah og hvorfor denne religionen er så vakker gjennom å følge de selv, og hvorfor vi elsker de mer enn noe annet på denne jord. Når vi muslimer, vil greie å vise alle de gode sidene ved det som er tillatt, vil også oppslutningen om vår religion øke. Vi er ikke interessert i å tvinge noen. Vi tror på at det er kun Allah som veileder. Men om vi følger den vakre seerah av profeten fvmh, vil vår vakre oppførsel, smelte hjerter. Akkurat slik som profeten fvmd, har smeltet våre hjerter. Og flere mennesker vil forstå hvorfor vår religion er perfekt, og de vil komme i grupper og akseptere den eneste og sanne religion. Måtte Allah gjøre det enkelt for oss. Aameen.

love increase with age, old couple, with quoteOften in life we come to a road that leads to two different places. We don`t know which one to choose. The decision is tough and we are not always familiar with all the pros and cons. That is when we seek advice from people whom has more wisdom and knowledge than us. Someone whom has travelled such a distance, can know about the dangers and the traps of the journey. Likewise when a child becomes an adult and is mature enough to take the responsibility of marriage. They will most often ask their parents for help in choosing a spouse. They have, after all, more experience and wisdom than their children. If the parents are going to find a spouse, it is crucial that they know their daughter`s /son `s wishes and goals. After all they are the one’s life it is about, not their parents wants and preferences.

 

Level Of Imaan

When the family are informed about a potential spouse, they spend time to find out more about that person through a third-party, the advisors.  An important aspect of seeking advice is to know the advisors personally, whether they have the same values as yourself. The advice you receive will depend on the advisors being a practising muslim or a non-practicing muslim. Whatever suits your child. The important point here is to find someone who’s level of imaan is compatible to your childs.

 

An Eligible Advisor

Parents, when you ask someone for advice about a potential spouse for your child, remember to ask someone whom is known to be just/fair. A just person would only say the truth. A friend would only praise the person. An enemy would only tell negative things. A just person will tell the positive and negative he/she knows, without adding extra spice/sugar to the information. There is no person without some negative qualities. The main thing is that the two individuals add up to each others qualities.

 

Their Answers Depend On Their Benefit

Your criteria for liking/disliking someone can be different from others. People often look for their own benefit in the matter before they give any advice. These kinds of people are mostly not truthful because they base their answers on their on benefit of the situation and it could change.

 

Be Just

Advisors beware: today someone is asking you about another muslims daughter. You will be asked from Allah about how you answer. Be just. Today it is someone else`s family, tomorrow it could be someone in your own family. People whom misguide others on purpose, will have a tremendous sanction for it from Allah. May Allah protect the Ummah from seeking advice from people whom aren`t eligible for giving it and help us not accept advice from people whom are not truthful. Aameen.

butterfly - tough times reveal true friendsEven if you keep on telling a lie a hundred times, it will still remain a lie. If the truth is left unsaid, it will still remain as the truth. People lie so much nowadays that it is seen as something normal, which you have to do in your everyday life, if you wish to survive in this cruel world. Of course some lies are allowed even in Islam. For example when our Prophet Muhammad pbuh and Abu Bakr Siddiq raa made hijrat to medina they met a lot of different people on the way. When some of them asked Abu Bakr raa who the person with him was, he said, “he is my guide”. Those people understood it as being a guide of the roads in this world. But in reality he raa meant guide in the meaning of the Hereafter, Paradise, to prosper etc. It was allowed because they were in danger and people would have told their enemies about their whereabouts.

A siddiqin and a liar can never be the same

A person whom tells a lot of lies, will not be seen as a siddiqin, the same way a person whom speaks the truth, will not be seen as a liar. It is told in an hadith that when the end will be near, lying will become so normal, that people will say that in that place and that town, that person whom lives there and there is truthful. Because there will be so few of them, they will be easy to recognize, and people will know who he/she is.

A real life story

In 1.grade at school, my mother bought me a pen that could write in seven colors. I could just click on the color I wanted and the writing would come in the color I chose. One day another classmate, stole my pen, and put her own pen in it`s place, which was almost like the one I had, but not the same thing. When I recognized my pen being in her stuff, I talked to the teacher. Obviously the teacher didn`t have any solid proof from any side, as it was my words against hers. I told mum about it and she said, we will buy you a new one. That day never came, but I realized one thing, no matter how well you know a friend, you can never be 100% sure that the same thing wouldn`t happen again. This lesson has followed me through my life, and I have understood, that not every person is going to be happy when you achieve something. Some people will try to put obstacles in your way, and some will envy you. Therefore when you are succesful, it is not always that smart to spread the word out. We need to understand whom are our well-wishers, and only share these kinds of victories with them. We also know that the evil eye is true, so sometimes we need to tone down a bit before sharing some good news.

Trust yourself

It is also important that we trust our instinct, and don`t fall in the trap other people put in our way. When we know the truth, even if the whole world is saying something else, we should be strong and bold enough to stand on our rights, and be confident. You know, the whole world can say that your “turban” is black/purple/blue/yellow, as long as you know that it`s white, you should disregard what others say, and not give their statements any value or attention. Or simply nod and smile. A lot of people say a lot of bad words about Islam and muslims, but we know we are on the right. That doesn`t mean that we should stay quiet when others say bad things about us. But is sure means that we should choose our battles wisely, and that sometimes it is better to just be quiet and smile. Sometimes people say something, and later on they have to eat their own words, because they are proven wrong. As a wise person once said : “Be good, but don`t waste time to prove it”.

Lying is something that is so common these days. People tell lies without thinking about the consequences and without any God-fear at all. What will make the liars to stop telling lies? Every person has one time or the other told a lie. The people need to understand that the lying wont give them anything else than misery in the hereafter. And what for are they doing this? To achieve what? A person that lies again and again is not seen as a trustworthy person and people don’t take what he says seriously, because they know that she / he has been lying before. The Prophet (pbuh) has said:

“Truthfulness leads to piety, and piety leads to Paradise. A man continues to speak truth until he is recorded in the sight of Allah as a sincere lover of truth (Siddiq). Falsehood leads to iniquity and iniquity leads to hell. A man will continue to speak falsehood until he is recorded in the sight of Allah as a liar”.

It is also mentioned in the Quran 22:30

” .. and shun the word that is false”.

The Prophet (pbuh) has said that giving false statements are almost in equal with the major sins with associating partners with Allah and being disobedient to ones parents. The Prophet said:

“Shall i not tell you of the most serious of the most serious of the major sins?” “of course O Messenger of Allah” He said ” associating partners with Allah and disobeying your parents” He was reclining but then He sat up and said ” and bearing false witness” and he kept repeating this until we wished that he would stop” (ie. so that he would not exhaust himself with his fervour.

Another chapter in the Quran says ( 25:72)

“Those whom witness no falsehood and if they pass by futility they pass it by with honourable (avoidance)”

In this means those who do not give no evidence that is false and those who do not assist in anything which implies fraud or falsehood.

How easily do we take Islam and don’t even look for the answers in the book (Quran), than how can we act upon it. It is so easy to point a finger at another person but what about ourselves. We all need to look inside of us and see if any of these characteristics are in us than we need to get rid of them as soon as possible so our remaining life will remain in peace. Each and every person that is on this earth needs to look within themselves and try their out most to stop themselves if they are lying without any valid reason.

In case we need to save a life or someone would be killed if we tell the truth, then it is better that for a while we remain quiet. Eventually the truth will come out, so no need to worry at all.

Another ayat in the Quran about giving respite to the people (from our Quran 14:42) :

” Think not that Allah doth not heed the deeds of those who do wrong. He but giveth them respite against a day when the eyes will fixedly stare in horror”.

Another ayat about giving respite says: (Quran 16:61)

“If Allah were to punish men for their wrongdoing, He would not leave on the (earth) a single living creature: But He gives them respite for a stated term: when their term expires, they would not be able to delay (the punishment) for a single hour, just like they would not be able to anticipate it for a single hour.”

Don`t for a moment think that you or anyone can go around being evil to someone without being accountable for it. Either in life or the hereafter each and every will have to give their explanation to Allah. We are only given some time from Allah that we might straighten up, in case we do it is for our own good, if we don`t than it will be our own doom.

However, it is Allowed to lie in three matters according to a hadith, the Prophet (pbuh) said:

“It is not lawful to lie except in three cases; Something the man tells the wife to please her, to lie during the war and to lie in order to bring peace between people”.

(Source book the Ideal Muslimah and Jami`At-Tirmidhi)

kameraNå tenker jeg på alle de journalistene vi har verden. Journalistikk er en veldig artig jobb, siden de kommer veldig tett innpå de menneskene de skal fortelle om i reportasjene sin, eller artikkelen sin. Samtidig har de masse kunnskap om små og store ting, og kan skrive om alt som rører seg i sitt eget land og resten av verden. Men man skal ikke glemme at disse menneskene har som andre mennesker også meninger om ting. De tenker og oppfører seg på sin måte utifra det de har tillært seg eller opplevd gjennom sitt liv. Det er nettopp derfor vi som leser deres budskap eller ser på tv må bli flinkere til å se med litt mer kritske øyne. Alt som blir sagt ordrett gjenspeiler seg ikke alltid i virkeligheten. Noen ganger kan små saker bli blusset opp til et stort fenomen, mens kanskje andre viktige saker ikke kommer frem siden det krasjer med meningene til journalistene. Det er jo sant. Og vi alle vet jo det. Men vi lukker øynene litt, kanskje. Alle og ethvert individ burde faktisk tenke over dette og ikke la all info som siger gjennom reportasjer og artikler komme inn over seg, før en selv har nok informasjon rundt emnet det skrives eller snakkes om.

” With great power comes great responsibility”.

Kanskje dette er noe journalister bør bli flinkere til å leve etter. Å skrive om det som faktisk skjer i verden, enn å dreie vinkelen på en slik måte at ting blir tatt

“way out of their proportion”.

Jeg sier ikke at alle gjør slik. Men må si at jeg er blitt mer obs på det etter å ha fått med meg artikler fra journalister som er meget kunnskapsrike og som får frem bildet av virkeligheten, uten å skjule noe og uten å henge ut noen.

Er det slik at journalister ikke vil skrive om virkeligheten, siden det ikke selger eller skaper oppmerksomhet? Hvilken verden har vi kommet i når løgn selger mer enn sannhet. Det er utrolig synd at vi har fått en slik verden. Og at noen mennesker misbruker den makten de har. Dette skjer blant folk i mediebransjen mer enn før.

Det er klart at det rører seg noe inni folk når man snakker sant. Kanskje fordi den ikke alltid er sukkersøt, men kan være ganske deprimerende, men det betyr ikke at vi skal lukke øynene våre for den. Eller at mennesker generelt skal bli servert med løgner, for å holde dem oppe. Moderasjon kreves, si det med måte, men snakk for all del utifra sannheten uten å ha et ønske om å lage overskrifter.

“Show the real picture and try to be like the truthful one”

Check out and click on site www . Purify Your Gaze . com

https://purifyyourgaze.com/

My Prayer..

“O Allah, place light in my heart, and on my tongue light, and in my ears light and in my sight light, and above me light, and below me light, and to my right light, and to my left light, and before me light and behind me light. Place in my soul light. Magnify for me light, and amplify for me light. Make for me light and make me a light. O Allah, grant me light, and place light in my nerves, and in my body light and in my blood light and in my hair light and in my skin light.” Ameen

Bukhari and Muslim

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 132 other followers

Calender

February 2020
M T W T F S S
« Apr    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

Surah 105 Al Fil

Let not man be intoxicated with power, Or material resourses, They cannot defeat. The purpose of Allah. So Abrahah Ashram Found to his cost. His sacrilegious attack On the holy Fane of Allah brought about His own undoing:what seemed but frail Destroyed his mighty hosts in a day!

The foolproof tip of the day for everyone else!

USE YOUR OWN VOICE TO RAISE YOUR OPINION!

Nasiyat..

(",) My Mum always says that
you should marry someone
who loves you more than you
love him, because that man
would never ever make you cry
or be the reason that your
sheding tears. He would do
anything to always keep you
happy and satisfied (",)

Poetry

(“,) Your heart is mine and mine is yours, and so it`s been since I`ve known love`s true meaning itself, holding each others hand we stand together beneath the lovely sky, gazing towards the same destiny, just U and I (“,)

Naat/hamd-Quote of the moment :)

Saari duniya ke liye dard
se mahmor hain jo..
Ik faqat Rehmat-e-aalam
hi ka seena dekha..

Ye sab tumhara
karam hain Aka
ke baat ab tak
bani hoyi hain..

Ehsas dein toofik dein..
Phir jazbaen Siddiq dein..

Kya ye zarra likhein
Shaan Unki, jin pe
bejhein Salaam
khud Khudai..

Quote of the moment :)

Though we might sometimes
have to struggle through thick
or thin,We will receive each
other’s support to be there to
win..And we will blossom like
this through eternity..
InshaAllah
Ameen summa ameen

Når du er forent med en
du elsker, er det ingenting
du ikke klarer :)

Gode ord skaper tillit.
Gode tanker skaper
Inderlighet. God
giverglede skaper
kjærlighet:)

Mood :)

Content.