You are currently browsing the category archive for the ‘Perspective’ category.

På et seminar om service ble det innledningsvis beskrevet hvor blinde vi blir for noe vi ser hver dag. For eksempel. En ansatt i en butikk setter en eske ved siden av veggen et sted i butikken. Etter en uke uten å ha ryddet bort kassen, greier vedkommende å gå over kassen, uten å falle, uten å se på kassen, fordi vedkommende er så vant til at det har vært slik (i en uke). Kassen er blitt usynlig. Likedan er det for oss og våre normer og verdier. Vi er så vant til at alt er slik som vi er vokst opp her i Norden. Men når en utenforstående fra et annet land og kultur, ser fra en annen synsvinkel, kan det hende at vedkommende ser uvitenheten om dobbeltmoralen vi praktiserer.

Næringskjeden Og Hierarki

Næringskjeden slik den blir forklart i biologi-timen henger sammen med at noen dyr blir spiser grønt, de blir spist av andre rovdyr, som igjen blir spist av andre rovdyr, så er det noen få rovdyr som havner på toppen av hierakiet. Slik er loven i skogen. Den sterkeste vinner. Hierakiet er lagd av en Skaper (Gud). Når vi menneskene kom inn i bildet, med våre kjøretøy og forurensende levesett som ødelegger balansen i naturen, endrer noen dyr endrer sin form, andre dør ut etc. Mange ganger vil det ha en effekt på hele næringskjeden, og plutselig har vi for mange /eller for få av et dyr i skogen på et bestemt sted. Det gjør igjen at systemet blir satt ut av spill. For eksempel at noen dyrearter dør ut. Eller at noen dyrearter vokser til så mange at de lager problemer for mennesker som bor der. Eller lager problemer for andre dyr som lever der. Da bestemmer menneskene at det er lov med menneskelig intervensjon skape et system, slik at næringskjeden ikke mister sitt grep på skogen. Vi har en lov for fangst og jakt med bestemmelser også styrt ved forskrift. Flere dyr er det lov å jakte på. Drepe de er helt greit. Så lenge det blir gjort under visse forutsetninger av våpen og tider på året.

Skog, Trær Og Smerte

Når dyrevern-vennene snakker for dyrevern, er de ikke helt innebefattet med at det er flere som føler smerte. Ikke bare dyrene. For eksempel et tre. Et te blir kuttet ned ganske dramatisk i skogen med store maskiner. Noen ganger pga lite sol, andre ganger for å lage noe for menneskene. Kanskje noe rekvisita utstyr eller lignende. Bare fordi vi ikke “hører” smerten til treet, betyr ikke at den ikke føler noen smerte. Mange tenker ikke at treet har en verdi er, viktig for oksygentilførsel for mennesker og lever også. Heldigvis for at noen skog er vernet for hogst.

Så Lenge Vi Tjener Penger, Så Ser Vi Ingen Etisk Feil

Når regjeringen skal vurdere inntekten til Norge, bortsett fra olje-industrien, så kan vi fint henvise til fisken fra havet. Vår total eksport industri for norsk sjømat tilsvarte til 74.5 milliarder i 2015. Fiskeoppdrett er Norges største eksportnæring og tilsvarte 50 milliarder i 2015. Dette er ikke småpenger. Når vi ser nærmere på hvordan fisken blir “slaktet” sier beskrivelsen om dette “fisken blir bedøvet med Co2, strøm ELLER et slag i hodet”, deretter skjæres gjellestavene og fisken ligger og blør ut i en tank. Mange har sett hvordan fisken blir slaktet på en fiskebåt. De er ikke akkurat barmhjertige med den. Hvis vi tenker også før den blir slaktet. Hvis Privatpersoner fisker, slenger ut sin fisketråd med agn i vannet. Hvis en fisk biter på, vil det agnet, pierce den fisken (uten bedøvelse) i munnstykke. Og fiskens kamp mot smerte begynner. Fiskeren drar så i denne tråden for å få fisken på båten. Tenk så smertefullt for fisken. Er det noen som tenker på rettighetene for fiskene, at de skal slippe en slik smertelig måte å dø på. Hvis fiskeren får fisken opp i båten, kan fisken risikere å bli kuttet av hodet og / eller bli slått i hodet. Jeg skjønner ikke? Hvorfor verner vi ikke fisken for slik en smertefull død? Jeg har ikke kommet over at det er regulert noe sted, at vi må tenke på denne smerten? Fisken har jo også rettigheter? Selv om den skaper mange penger for Norge når vi selger den til utlandet. Er det slik at så lenge vi tjener penger på det, så gjør det ikke noe. Vi i Norge har jo fisket i alle år? Hva mener du om at fisken føler smerte?

Profeten Abraham alayhisalam Beviser Sin Kjærlighet

Så er det noen kristne og ikke-religiøse som synes at den muslimske slakten av dyr er så ubarmhjertig at de velger å ikke spise kjøtt som er stemplet som slaktet etter de muslimske reglene. De som kritiserer denne ordningen glemmer litt hvor den tradisjonen kommer fra. En profet også jøder og kristne tror på. Profeten Abraham (Ibrahim alayhisalam). Han er jo anerkjent av både jødedommen og kristendommen. Når Allah skulle teste profet Ibrahim alayhisalam om han elsket sin Skaper mer enn alle andre på denne jorden. Allah ga han beskjed om å ofre sin sønn Ismael alayhisalam. Akkurat i det faren skulle til og slakte sin sønn for Allah, ble sønnen byttet ut med et dyr. Profeten ibrahim alayhisalam bestod testen, fordi han elsket Allah mer enn sin sønn. Denne praksisen feirer vi muslimer i vår store Eid etter Hajj (Pilgrimsferden) i år 2017 i september. De som har råd får slaktet et dyr. Jøder praktiserer også en liknende form for slakt. (Kosher meat) Men deres måte blir ikke kritisert i det hele tatt.

Ikke Miste Penger, Makt Eller Venner

De som kritiserer halal slakting pga barmhjertighet for dyrene. Kan jo også sette seg inn i hvor barmhjertige de er for at snegler blir drept? Hvor barmhjertige de er for trærne når de blir kuttet, for å gi plass til for hus og bygninger eller mer sol. Hvor barmhjertige er vi for fisken og dens behandling når den blir fisket og drept etter at den havner i fiskebåten? Hvor barmhjertige er vi ovenfor mennesker som blir slaktet i forskjellige land. Mange blir drept og forfulgt pga sin tro, kultur eller politiske mening i opposisjon med de som leder eller herjer i landet. Vi er enig i at dyr har rettigheter. Men er vi også enige om at mennesker har rettigheter til å leve? Isåfall så er det jo rart hvorfor vi velger å invester Norges kapital i land som bruker flere milliarder av deres penger på å føre krig, kjøpe forbudte våpen (Israel) til å undertrykke Palestina. Hvis vi er så opptatt av rettferdighet, hvorfor sponser vi Israel da? Hvorfor kritiseres ikke Burma for hvordan rohingya tilhørende mennesker blir drept og forfulgt? Er det fordi de er muslimer? Hva med muslimers rett til å praktisere sin tro i Kina? De blir tvangsforet under Ramadan? Er det ikke vår plikt å også si ifra her? Hva med fangene i guantanomo bay som sultestreiker, fordi de ikke får de basale rettighetene ethvert menneske har rett til. Hvis vi faktisk mener at vi bryr oss om alt og alle som lever, hvorfor gjelder det ikke her? Eller er det kun muslimer som blir utelatt fra uttellingen uansett hva det gjelder? Er det flere enn meg som ser at vi er dobbeltmoralske? Mange nordmenn ønsker ikke at dyr skal bli slaktet på en Muslimsk måte, men de sier ingenting, når mennesker de har en dialog med innskrenker rettighetene til visse mennesker og forfølger de. Da sier vi ingenting. Jeg synes at om vi nordmenn velger å boikotte muslimsk halal kjøtt, da synes jeg disse menneskene også kan sette seg inn i de andre aspektene av verdensbildet som de overser fordi de er “venn” med de / det landet som undertrykker. Er det slik at så lenge det er våre “alliansepartnere” så er det ikke så farlig at reglene ikke blir fulgt. Er det slik at dersom vi tjener penger så er det ikke så farlig om fisken lider litt? Hvor kommer etikk inn i bildet? Favorisering? Penger eller rettighter til mennesker, skog, dyr? Makt eller likebehandling? Undertrykke de svake eller gi bedre rettigheter til de svakeste så de kan komme på nivå med middelklassen? Så lenge vi ikke mister penger, makt eller venner så er vi ganske prinsippfaste og støtter den svakes sak. Kanskje ikke helt riktig.

Straffeloven har ifølge lovdata.no 31 kapitler. Første Kapittel handler om straffelovens virkeområde. Andre Kapittel handler om legal-definisjoner av ord og uttrykk som blir brukt i denne loven. Når en skal tolke en paragraf, er det derfor ikke fritt frem hvordan den skal forstås. Lovens første og annet kapitler forklarer oss når loven skal og kan bruke og definisjon av ord og uttrykk i loven. Ikke nok med det. Ofte må en inn i forarbeidene til loven. Finne ut hva er hensikten bak hver paragraf. For nærmere fordypelse må en lese stortingsmeldinger hvor det står side opp og side ned om hvilke ord og uttrykk som skal legges til grunn for forståelsen. Hvilke momenter for hvert ord, eller begrep eller emne. Samt om det er åpent for bruk av skjønn eller ikke. Og fordelingen av vektleggingen av de ulike momentene blir også beskrevet. Hver paragraf forklares grundig. Så mye må en kunne for å forstå straffeloven. Norges lover har flere hundre sider med lover og paragrafer. I Norges lover finnes det også paragrafer som er opphevet som kun har vært gyldige en bestemt tid, eller blitt erstattet av andre paragrafer. For å forstå straffelovens paragrafer fordyper vi oss så mye, for at vi ikke skal misforstå hensikten med en paragraf, og sette grunnlag for feil-tolkning, som kan føre til at noen blir straffet uriktig. En jurist må sette seg grundig inn i dette, for å hjelpe enkelt-mennesker som ikke har forståelse for dette.

Nesten 99% Av Befolkningen Har Gått Så Skole

Finnes ikke analfabeter her, heldigvis. På tross av denne forståelsen av Norges lover, er det flere journalister, politikere, enkelt-mennesker som tar en bokstavelig tolkning av Quranen og sier dette er Islam. En lov som mennesker lager (straffeloven) er så vanskelig å forstå at vi trenger kyndig hjelp av en jurist. Mens en lov (lover) fra Quranen som er Skaperen (Gud) sine egne setninger og vishet. Tror vi at vi kan forstå med en bokstavelig forklaring? Selv når Quranen er på et annet språk enn vårt opprinnelige språk, tror mange at de ikke trenger hjelp til å forstå. Når vi er totalt avhengig av at den som oversetter er flink til å oversette slik at det blir helt korrekt forståelse. Vi vet med hånden på hjerte at ethvert menneske med lite samvittighet kan snu ethvert budskap og presentere det som det totalt motsatte, og dermed gjøre om det ekte budskapet, slik at det ikke er sant lenger. Det vet de som jobber med tall og statistikk. Politikere bruker slikt for å bortforklare store tall og små tall til sitt parti sin fordel.

Vi Har Et Ord-Fattig Språk

Det norske språket er ikke så rikt. Dersom vi sammenligner med arabisk kan samme ord ha opptil flere betydninger utifra hvordan små forskjeller i hvordan det skrives. Ikke nok med det. Det arabiske skrift-språket Quranen er skrevet i, er skrevet på gammel arabisk. Dermed må ord forstås utifra den tiden den ble sendt til Profeten (fred være med han). Å kunne arabisk slik det er idag er ikke nok for å tyde en setning fra Quranen. I tillegg så bruker Allah ord og uttrykk fra Allah’s perfekte Vishet, som vi ikke kan forstå på egenhånd dersom han ikke forklarte det til profeten Mohammed (fred være med han). Og alt i Quranen er ikke forklart nøye, så vi må sammenligne med hva profeten Muhammad fred være med han faktisk gjorde i praksis, profeten fvmh sunnah. I tillegg til dette har Allah brukt poesi i setningene i Quranen. Så er det jo det da, at poesi på gammelt arabisk er mer utfordrende å forstå enn poesi på vanlig arabisk idag. Noen setninger i kaptitler i Quranen er erstattet med andre senere i profetens fvmh sitt liv. Noen paragrafer er tydelige å forstå. Andre er uklare og vage og vi må se på hva profenten fvmh har gjort i de tilfellene. Det er umulig å forstå Quranen riktig uten kyndig hjelp fra noen som kan alt dette. Utifra hvordan vi vekter Norges lover, hvor vi ikke tør si noe uten at en jurist, med en 6-7 utdannelse i ryggen, har sett på alle sider av saken, hvordan tør vi da påstå at vi forstår hva Islam sier om noe, uten at vi har satt oss inn i de lingvistiske forståelsen bak hele språket. Det er jo ren analfabetisme da å påstå at vi vet hva Islam er? Ikke spør vi ekspertene på området? Ikke prøver vi å lære fra noen som forstår Quranen slik en jurist forstår Norges lover. Vi er totalt avhengig av en oversetter sin etikk, da språket er totalt forskjellig fra vårt eget språk, og vi kan ikke overprøve det som står forklart i oversettelsen. Likevel tror vi, at vi vet hva Islam står for? Jeg begynner å tro at mange er redde for at Islam er sant, så de tør ikke å prøve å forstå den. Det er jo nesten som å vite at det kommer en storm. Likevel ikke lære mer om hvordan man skal beskytte seg fra stormen. Ikke særlig klokt valg om man ønsker å beskytte seg fra stormen og dens ødeleggelser. Måtte Allah gjøre det enkelt for oss å forstå Quranen. For muslimer og for ikke-muslimer. Aamen

To build a building, vehicle, plane, we have the most advance technology today. To be able to build one has to have had difficult higher education. An ordinary man / woman is not able to understand the terminology of the builders of these buildings, vehicle, plane. Some matters are understandable, but details and full understanding can only be left to the experts. A similtude can be drawn to the most advance creation of the universe, the planets, stars, mountains, vegetation, creatures, animals, humans. The advancity of the creation, to build something all the universe and everything inside, we do not have intelligence as high to understand the wisdom of Allah. Why matters are as it is, or why He wants us to do certain things and protect us from certain matters. We believe in Allah. We trust Him. We know He made all this Alone. Since we do not have the capability to understand everything, we leave it to : Allah knows best. What Allah wants us to know He explains in Quran. If He knows the whole “puzzle” of the universe, we must admit our inability to fully understand as much as He (Allah) knows, why He has made certain rules. Our test is to trust Him, and follow Him. Alhamdolillah for what we understand. And trust Allah for that which we do not have the ability to understand. And believe that the Creator knows more about the creation than what the creation knows about the creation. 

We know that many muslim families in the west, help their children start wearing hijab from primary school. Many non-muslim disagree about this practice. Even politicians have spoken against it, and want the authorities to ban hijab from school. Hijab is fardh, obligatory, from puberty, in Islam. The years before puberty it is optional for the child if she prefers to wear it. Often parents want the child to start with hijab early, because parents want their child to use hijab from their early teens. If they get used to the idea, it will become an easy choice for them to choose it also for their early adulthood. The problem arises because non-muslims think that children are forced to wear hijab. So they are thinking about banning it so no child is forced to wear it. The parents here are helping children wear covering clothing that increases the dignity and honour of girls. That can prevent them from becoming easy victims of sexual abusers.

Teens Who Hide Their Age

How do they dress in the west? Children are influenced to wear clothing like adults. The media, commercials, socializing with friends, celebrities sites. A whole industry of buying what is “popular” right now. The pressure is immense. Many children wear revealing clothing that adults wear, that while their real age is 10, they look like they are adults. In other words, 15-20 years ago, it was easy to see the real age of children from what clothing they wear and their behaviour. Now that is impossible. The influence of youtube and media, how a child behaves and what she chooses to wear, often robs them from their childhood. The children’s mind and thoughts mature faster than their age. When children, girls, behave and think and wear clothing that is above their age, they will easily attract the opposite gender who are more mature and elder than them. When they go places no-one knows their real age, they can easily fake being 18 etc. We know the issue about under aged children, fake ID and trying to get in contact with elder people, just to experience the thrill of having done something brave, and a good story when they meet their ordinary friends. We have heard real incidents in Norway and in uk about underaged girls having sexual relations with men in their twenties. There is a possibility that these girls have hid their real age. We can`t be assured that it is only the mens fault. It is of great trouble for the community when children look like adults, because of what they wear and how they behave. It is very important for a child to have friends that are on their own age and not above their age. When they first grow up, they can`t be a child again. But if they grow up too early, and we could prevent it, we robbed their childhood from them. That is really sad. If we are to decide that a muslim child can`t cover themselves completely, I think it is also about time we decide that non-muslims are not allowed to wear certain revealing clothing at the primary school. If we Morally evaluate the effect of half-naked children at school, compared to all-covered children at school, the effect of lesser clothing, is worse than the effect of those who choose to cover themselves completely.

How A Rapist Choose His Victim

When we read about those who have raped, some people have done a study of these people. As to why they rape, and who they choose. In these studies, they have come to the conclusion that if the rapist saw two women coming to the area he wants to attack, and one of them are dressed half-naked and the other is wearing covering clothing, he will choose the woman with less clothing. In other words, the rapist won`t choose a woman who is covered. Even though we agree that raping is not allowed. And those who rape are not allowed to rape, even if the whole town doesn`t wear clothing. Even if it is not the victims fault that she is being raped. To protect her from being raped, every caring mother would tried to convince her daughter to not wear these clothing outside the house, where she is in danger of being a victim of abuse. Where she can come across other rapists. We have to help our children make good choices so we can save them from these dangerous people. No-one sends their children to dangers. We love our children more than we love ourselves.

How Can Our Sons Focus Easier And Learn More At School

When there comes to understanding relationships and why and how men or women behave, we all agree that they are different. Different in how they understand love, how they understand respect, different in what qualities are important for them in their relationship. Men are turned on differently then women. Men are visual. The more of beauty that can be seen of a woman the more the man will have difficulties to not look. In the book “What you need to know about inner life of men” by Shaunti Feldhahn, she explains how men think and why. This is how Allah made men. This is the test of men. If women are more aware of their clothing when they step outside their home, and hide their beauty with hijab, many men would have easier days outside their homes. If men lose focus of what they are doing when they see a beautiful woman, I`m positive so does a boy lose focus of what they are doing when they see a beautiful girl at school. As a mother of boys, how well do you think your sons focus is in school, if a girl, a class-mate of his is wearing half-naked clothing every day of summer?

I Worry More About My Daughters

Often people worry about mothers of daughters, because they think that they have a more difficult job raising their children than those mothers of sons. I don`t think the one is easier or more difficult than the other. Both jobs, raising a son or a daughter is challenging. It is important to teach both genders to behave modestly and good. Sons must be taught to respect women regardless of how they behave. Women must be taught to respect themselves and behave with dignity and honour and protect their beauty. If we allow children to go around half-naked at school and ban those people who choose to cover themselves completely, we are shooting ourselves, by making it more troublesome for the children to focus in their learning, and may not be able to protect them from illicit relations / problems were the moral standards are low. If the authorities could balance their decision, it would be more helpful. Do not allow children to wear half-naked clothing of sexual art at school. Those children who choose to cover themselves should be allowed. If we think from what the child says, that she is being forced to wear a hijab, than take action. If we find out that children are wearing hijab with free will, it should be allowed. There should be some sort of balance. Non-muslims do not understand the detrimentalness of socializing between boys and girls who have no sence of modesty, dignity and honour. The police in Norway often update their social media platform, with info about crimes in Norway. Lately they have said that there is an increase of sexual offences. Many experts in the field assume there are much higher number of sexual assaults than what is reported to them. This often comes from filth in the media, nudity, weird programs on internet and tv, internet and socializing with the wrong people and alcohol and drugs. No boundaries is equal to chaos. If we look at the behaviour of places in Norway there is more muslim youth and places where there are less muslim youth, experts say in places with many muslims, the youth smoke less and drink less alcohol. And places where there are less muslim youth, the youth drink more alcohol. It is said that if the parents drink alcohol, it is likely that their children will adopt the drinking habits of their parents. If we look at the education of muslims and foreigners, they are on top when it comes to taking higher education. Especially the girls. The boys are behind. Maybe the reason why boys are behind when it comes to higher studies is the fitnah, tribulations they experience. So we see that the muslim community has also increased the communities with goodness. It is not all negative. But negative information gets more coverage in media. They blow up information. People who don`t know or check the real facts, start believing the mis-information of many journalists. Ya Allah, please help us to protect every ummati from negative influence and grant every ummati all good righteous company everyday, all day. Help us to protect our communities for our families and for the families that will live here in the future. Aamen

Often times many women, also the muslim women, talk about fighting for equality with men. Equality in leadership, in pay, in society, in communities. This thought is not adaptable to Islam. In Islam men and women have different rights and duties. Men and women are incomparable because of their differences.

In-Comparable Differences

In every hospital, there are doctors and nurses. Although both are needed for the treatment of the patients, they both have different responsibilities in their work. We can`t only have doctors in the hospital or only have nurses. Both are needed for the function of the hospital. In an operation of a patient we can easily see that the doctor has more responsibility of the well-being of the patient than the nurses. Both are needed for the patients operations. We can`t equal the pay of the doctor with the nurses or the nurses pay with the janitor. Although these professions are needed, we can only have full equality between professions who have similarities. There can`t be any comparing between different professions. Doctors can compare their pay with other doctors. Nurses can compare their responsibility with other nurses. Janitors can compare their work-load with other janitors. That`s why many skilled workers join union movements. To fight for the rights of their profession. So when it comes to women and men, they also are non-comparable to each other, because of their difference in their function emotionally. biologically, physiologically and psychologically.

The Empathy And Sensitivity Of A Police-Woman

There is a reason why there are more men in some professions than women and vice versa. Often times there are more women working as teachers. There are often more men in the profession of doctors and engineers compared to women. The “incomparability” is the key word. This doesn`t mean that we can`t strengthen the rights of women or men in different professions. No matter how much we facilitate for women / men in some professions, not every profession is made for the majority of women / men. For example no matter how strong a woman police officer might be, when she experience something difficult, because of her natural in-built empathy, her response to the crime scene will be more sensitive. Because women are more sensitive than men. And no matter how caring and gentle a man is, he can can`t replace a mothers love, care and upbringing for her child. It`s just impossible. The role of bearing a child, can`t be given to a man, because it`s given to women by Allah. So in every profession where women work, one time or the other, she will have to take a years leave for her duties as a mother. That is her right and responsibility, and it follows her no matter what profession she chooses. Let`s rather use the resources we have on matters where we can have a positive impact for the community and society. Some professions are tougher and harder than others. It will have an impact on the human that chooses those. For example, police, psychologist, doctor, social worker, child welfare employee, social security employee etc.

Allah has made the world and everything in it. Humans are the only creature who have been given intellect. In every species, there is a she and a he and from them both, comes a child. Only the she over every species can bear a child and there has to be a male and female of the species to bring a child to the world. Allah decided that for the animals, to make it a sign for us humans. Since humans have to find their way back to Allah themselves, they have to understand this wisdom to stay on the right path and protect themselves from one-gender-relationships. People often find excuses that some people are born gay. I don`t think that is correct. Every human is born as muslim, a natural inclination towards accepting Islam. And then his parents and friends make him a jew, christian or a muslim. It means that the people we interact with from our childhood, their beliefs, their conduct, their morals has an effect on our own belief, conduct and morals. If the environment we are brought up in has such a great impact on our belief, why wouldn`t it also have an impact on our sexual orientation.

Gap Between “Feeling” And True State

A person who eats much despite being full in the stomach, because of some emotional disturbance, still “feels” hungry, so eat more than what he / she has the capacity of. He / she “feels” hungry, but is full. It is an emotional need that “feels” like a hunger, it is not because the body needs food. Another human who has anorexia, he / she eats less than what his body need of nutrition. He / she “feels” that eating too much will harm him / her. He / she doesn`t “feel” like eating, even though the body, is weaker because of eating less than what is needed. Often times when we have a fever, we “feel” cold and feel chilly. But when we check our temperature we find out that we are warmer than what is normal of a human being. But we are “feeling” cold. These examples explain that humans are “feeling” something else than how their body actually is. Can we then rely on their “feelings” or should we rely on the actual state of their body?

How Allah Protect Us

What we read, hear, talk about, learn, who we interact with, in what way we interact with others, all of these matters has a great impact on our personality. If we don`t protect ourself from impure information, our thoughts will become impure, which again will have an effect on our behaviour. Allah gave us rules on how to interact with the opposite gender and also the same gender. Allah gave us boundaries to protect the purity of our soul and body. When Allah warned the People of the time of Prophet Lut alahisalam, He warned them because he wanted to keep them pure.

In The World Of The Unseen

We also need to understand the world of the unseen, ghayb in this. Muslims believe in the creation of Jinns, who whispers in the breasts of people, Surah falaq ayat 5. When we remember Allah, and keep our hearts pure we are protected from such whispers. The creation of jinn, some are muslims and some are not. Those who are not, can harm the humans by whispering in their breasts. That means that we can`t be sure that the thought in our mind is actually from ourself or a whisper from shaytan or jinns. Only way to protect ourself from bad thoughts is keeping the heart pure, wudhu, remembrance of Allah, salah, morning and evening adhkar, removing the hair in the underarms and private parts, 6 kalimah of Islam. And since the eman increases and decreases, the bad thoughts will come and go. When we use the muslim ways of keeping ourself pure, we will be rewarded by Allah for our struggle. Bad thoughts come, because these shayatin and jinns wants to take us off the right path. When we try to get on the guided path, sometimes the bad thoughts increases. That is because the shaytan is trying to make us turn away so we won`t get close to Allah and granted his Qurb and forgiveness. Shaytan doesn`t go to someone who doesn`t practice eman, a heart that doesn`t remember Allah, is poor and of no value for shaytan. Shaytan only distracts those who turn to Allah, and struggle with highs and lows of eman. That is why we need to ask Allah to guide us, and keep us pure. So we can fight every battle against shaytan and the nafs, the self. There is no pleasure of this world that is better than the souls eternal bliss in paradise. Ya Allah, grant all ummah paradise Al-Firdaws. Aamen

Different Reasons For Attraction

Attraction is not equal to love. Some are attracted to others because of their intellect. Some are attracted because of others empathy and care. Some are attracted because of others beauty. Some are attracted because of conduct, morals and manners. An attraction means you admire a quality in another human. It doesn`t have to be anything sexual. You may be attracted because of the quality despite the gender of that human. Humans have a soul and a body. Both needs nourishment. The body needs food, drink and sexual activity. The soul need noorani nourishment, gained from Allah. That is achieved from practising spirituality, through Islam. Often humans make sure to nourish the body and forget the soul, while the soul is starving to connect with Allah. When our soul lives according to the morals and manners of Islam, and we nourish it by our obedience and practising of Islam, we are able to avoid the spiritual death of our soul. Obedience of Allah is equal to a good spiritual health. Muslim believes that body will die, soul will pass on to the hereafter. The soul will be rewarded or punished because of how the body lived in the world. We believe that the hereafter is for eternity. Why put your eternity for risk, by not living according to the morals of Allah in the world. Allah made the soul and the body. Only the Creator of the human knows what is good for the human. The creation can`t always grasp the wisdom behind everything. Allah is All-Wise. Even when we don`t fully understand everything, we put our trust in the fact that Allah knows best for us. And we don`t put a question to it. Allah sees everything in the universe, knows everything, even before the universe, the stars, the planets, the solar systems, and all the creatures in it. How can our mind be able to fully comprehend that? We have spent years to understand what happens beyond the earth on other planets. And still we know very little. And think that there are probably many other planets and systems beyond what we can see and know. Not to talk about all the creatures we can`t see, like angels and jinns. Allah sees the whole picture while we humans only see a pixel of the whole picture. How can we comment wisely on a picture we only have seen one pixel of. No human will be able to comment what the picture is about if he only knows that little. Impossible. Just like a mother will protect her child from any danger, because she loves her child. Children doesn`t understand the dangers of life in that fragile age. The mother protects the child, til the child becomes an adult and is able to take care of himself / herself. The Creator, Allah, wants to guide the creation because He Allah is Al-Wadud, He loves us, and wants what is best for us, paradise, and want us to keep ourselves pure, so our journey back to Him, will be easier and grant us reward and acceptance. Ya Allah, grant for us to accept the truth in what is written here and forgive us for our mistakes. Aamen.

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 130 other followers

My Prayer..

“O Allah, place light in my heart, and on my tongue light, and in my ears light and in my sight light, and above me light, and below me light, and to my right light, and to my left light, and before me light and behind me light. Place in my soul light. Magnify for me light, and amplify for me light. Make for me light and make me a light. O Allah, grant me light, and place light in my nerves, and in my body light and in my blood light and in my hair light and in my skin light.” Ameen

Bukhari and Muslim

Calender

August 2017
M T W T F S S
« Jul    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Surah 105 Al Fil

Let not man be intoxicated with power, Or material resourses, They cannot defeat. The purpose of Allah. So Abrahah Ashram Found to his cost. His sacrilegious attack On the holy Fane of Allah brought about His own undoing:what seemed but frail Destroyed his mighty hosts in a day!

The foolproof tip of the day for everyone else!

USE YOUR OWN VOICE TO RAISE YOUR OPINION!

Nasiyat..

(",) My Mum always says that
you should marry someone
who loves you more than you
love him, because that man
would never ever make you cry
or be the reason that your
sheding tears. He would do
anything to always keep you
happy and satisfied (",)

Poetry

(“,) Your heart is mine and mine is yours, and so it`s been since I`ve known love`s true meaning itself, holding each others hand we stand together beneath the lovely sky, gazing towards the same destiny, just U and I (“,)

Naat/hamd-Quote of the moment :)

Saari duniya ke liye dard
se mahmor hain jo..
Ik faqat Rehmat-e-aalam
hi ka seena dekha..

Ye sab tumhara
karam hain Aka
ke baat ab tak
bani hoyi hain..

Ehsas dein toofik dein..
Phir jazbaen Siddiq dein..

Kya ye zarra likhein
Shaan Unki, jin pe
bejhein Salaam
khud Khudai..

Quote of the moment :)

Though we might sometimes
have to struggle through thick
or thin,We will receive each
other’s support to be there to
win..And we will blossom like
this through eternity..
InshaAllah
Ameen summa ameen

Når du er forent med en
du elsker, er det ingenting
du ikke klarer :)

Gode ord skaper tillit.
Gode tanker skaper
Inderlighet. God
giverglede skaper
kjærlighet:)

Mood :)

Content.