You are currently browsing the tag archive for the ‘Allah’ tag.

Ofte av og til blir det diskutert hvorvidt det skal være lov å ha dødsstraff. Eller hvorfor noen land tillater dødsstraff. Mange er uenige i hvorvidt den som har gjort noen noe urett faktisk får en riktig straff ift alvorlighetsgraden av den kriminelle handlingen. Om vi bruker USA som et eksempel, er det noen av statene som tillater dødsstraff. For eksempel en serie-morder som har drept 20 kvinner, i en slik stat, får dødsstraff. Og en annen morder som drepte 10 kvinner og noen menn får også dødsstraff. For eksempel elektrisk stol. Tilnærmet like mye smerte for hvordan de dør. Men dersom vi ser på hva vedkommende to serie-morder hadde gjort. Med hvert individ som dør er det alltid familie venner og et nettverk rundt. Disse blir berørt av å miste denne personen. Å miste en nær slektning eller bekjent til døden er sorgfullt. Hvis vi beregner at i hver av disse familiene som har mistet en person i familien, er det 20 som er deres nærest nettverk. Henholdvis 400 og 200 mennesker blir berørt med sorg. Om vi tenker litt lenger enn det så finnes det også mennesker på deres jobb, kolleger og bekjente av venner. Eller skole-elever om det var et barn. Menneskene kan fort dobles av de som blir berørt av å miste en person til døden. Det er jo ekstra vondt dersom det er snakk om brutalt mord. Slik som i dette tilfellet. Begge seriemorderne får elektrisk stol som straff. Den første av de drepte flere. Men likevel får samme straff. Selv om flere mennesker er i sorg pga vedkommende. Den smerten de møtte ved døds-stolen var nokså lik i mengde som ble gitt. Men tenk at hvert og en av disse 20 eller 10 menneskene gikk igjennom en smerte når de døde. Isåfall burde jo disse seriemorderne ha fått dødsstraffen henholdvis 20 og 10 ganger hver for hvert og et av de enkelte mordene de fullførte. Selv om den dømte dør ved første straffen. Hvordan kan vi si at vedkommende har betalt for sin ugjerning ift tildelt straff? Det er jo ikke noen rettferdighet her? Disse menneskene i sorg, som har mistet sine kjære, har blitt traumatisert for livet, pga to mennesker. De fikk ikke som fortjent vil noen si. Om vi trekker inn Islam i dette. Vi muslimer tror på dommens dag. Den dagen vil Allah dømme alle mennesker. Det er flere mennesker som dør, uten at de har opplevd noe straff i sitt liv tilnærmet lik det vonde de har påført andre. Så vi muslimer tror på at Allah vil gi straff til de som gikk ustraffet her på jorden. Og de som var snille og greie og opplevde mye vondt pga de gjorde det riktige, selv med dets utfordringer. De vil bli kompensert på dommens dag med mye belønning for at de fulgte reglene selv om de møtte mye vondt. Allah vil gi straff tilnærmet lik det onde noen som helst har begått. Og gi belønning for det gode enhver gjør. Allah vil gi total rettferdighet til alle sine skapninger som må stå til rette for seg. Mennesker og Jinn. Paradis og belønning blir kun tildelt for de som har imaan / tro og er muslimer. En ikke-muslim som tror på et rettferdig samfunn med rettferdig straff, hvordan vil du forklare at mennesker lever et godt liv uten å måtte betale for alt det onde de har gjort, i livet sitt, før de dør?

Straffeloven har ifølge lovdata.no 31 kapitler. Første Kapittel handler om straffelovens virkeområde. Andre Kapittel handler om legal-definisjoner av ord og uttrykk som blir brukt i denne loven. Når en skal tolke en paragraf, er det derfor ikke fritt frem hvordan den skal forstås. Lovens første og annet kapitler forklarer oss når loven skal og kan bruke og definisjon av ord og uttrykk i loven. Ikke nok med det. Ofte må en inn i forarbeidene til loven. Finne ut hva er hensikten bak hver paragraf. For nærmere fordypelse må en lese stortingsmeldinger hvor det står side opp og side ned om hvilke ord og uttrykk som skal legges til grunn for forståelsen. Hvilke momenter for hvert ord, eller begrep eller emne. Samt om det er åpent for bruk av skjønn eller ikke. Og fordelingen av vektleggingen av de ulike momentene blir også beskrevet. Hver paragraf forklares grundig. Så mye må en kunne for å forstå straffeloven. Norges lover har flere hundre sider med lover og paragrafer. I Norges lover finnes det også paragrafer som er opphevet som kun har vært gyldige en bestemt tid, eller blitt erstattet av andre paragrafer. For å forstå straffelovens paragrafer fordyper vi oss så mye, for at vi ikke skal misforstå hensikten med en paragraf, og sette grunnlag for feil-tolkning, som kan føre til at noen blir straffet uriktig. En jurist må sette seg grundig inn i dette, for å hjelpe enkelt-mennesker som ikke har forståelse for dette.

Nesten 99% Av Befolkningen Har Gått Så Skole

Finnes ikke analfabeter her, heldigvis. På tross av denne forståelsen av Norges lover, er det flere journalister, politikere, enkelt-mennesker som tar en bokstavelig tolkning av Quranen og sier dette er Islam. En lov som mennesker lager (straffeloven) er så vanskelig å forstå at vi trenger kyndig hjelp av en jurist. Mens en lov (lover) fra Quranen som er Skaperen (Gud) sine egne setninger og vishet. Tror vi at vi kan forstå med en bokstavelig forklaring? Selv når Quranen er på et annet språk enn vårt opprinnelige språk, tror mange at de ikke trenger hjelp til å forstå. Når vi er totalt avhengig av at den som oversetter er flink til å oversette slik at det blir helt korrekt forståelse. Vi vet med hånden på hjerte at ethvert menneske med lite samvittighet kan snu ethvert budskap og presentere det som det totalt motsatte, og dermed gjøre om det ekte budskapet, slik at det ikke er sant lenger. Det vet de som jobber med tall og statistikk. Politikere bruker slikt for å bortforklare store tall og små tall til sitt parti sin fordel.

Vi Har Et Ord-Fattig Språk

Det norske språket er ikke så rikt. Dersom vi sammenligner med arabisk kan samme ord ha opptil flere betydninger utifra hvordan små forskjeller i hvordan det skrives. Ikke nok med det. Det arabiske skrift-språket Quranen er skrevet i, er skrevet på gammel arabisk. Dermed må ord forstås utifra den tiden den ble sendt til Profeten (fred være med han). Å kunne arabisk slik det er idag er ikke nok for å tyde en setning fra Quranen. I tillegg så bruker Allah ord og uttrykk fra Allah’s perfekte Vishet, som vi ikke kan forstå på egenhånd dersom han ikke forklarte det til profeten Mohammed (fred være med han). Og alt i Quranen er ikke forklart nøye, så vi må sammenligne med hva profeten Muhammad fred være med han faktisk gjorde i praksis, profeten fvmh sunnah. I tillegg til dette har Allah brukt poesi i setningene i Quranen. Så er det jo det da, at poesi på gammelt arabisk er mer utfordrende å forstå enn poesi på vanlig arabisk idag. Noen setninger i kaptitler i Quranen er erstattet med andre senere i profetens fvmh sitt liv. Noen paragrafer er tydelige å forstå. Andre er uklare og vage og vi må se på hva profenten fvmh har gjort i de tilfellene. Det er umulig å forstå Quranen riktig uten kyndig hjelp fra noen som kan alt dette. Utifra hvordan vi vekter Norges lover, hvor vi ikke tør si noe uten at en jurist, med en 6-7 utdannelse i ryggen, har sett på alle sider av saken, hvordan tør vi da påstå at vi forstår hva Islam sier om noe, uten at vi har satt oss inn i de lingvistiske forståelsen bak hele språket. Det er jo ren analfabetisme da å påstå at vi vet hva Islam er? Ikke spør vi ekspertene på området? Ikke prøver vi å lære fra noen som forstår Quranen slik en jurist forstår Norges lover. Vi er totalt avhengig av en oversetter sin etikk, da språket er totalt forskjellig fra vårt eget språk, og vi kan ikke overprøve det som står forklart i oversettelsen. Likevel tror vi, at vi vet hva Islam står for? Jeg begynner å tro at mange er redde for at Islam er sant, så de tør ikke å prøve å forstå den. Det er jo nesten som å vite at det kommer en storm. Likevel ikke lære mer om hvordan man skal beskytte seg fra stormen. Ikke særlig klokt valg om man ønsker å beskytte seg fra stormen og dens ødeleggelser. Måtte Allah gjøre det enkelt for oss å forstå Quranen. For muslimer og for ikke-muslimer. Aamen

To build a building, vehicle, plane, we have the most advance technology today. To be able to build one has to have had difficult higher education. An ordinary man / woman is not able to understand the terminology of the builders of these buildings, vehicle, plane. Some matters are understandable, but details and full understanding can only be left to the experts. A similtude can be drawn to the most advance creation of the universe, the planets, stars, mountains, vegetation, creatures, animals, humans. The advancity of the creation, to build something all the universe and everything inside, we do not have intelligence as high to understand the wisdom of Allah. Why matters are as it is, or why He wants us to do certain things and protect us from certain matters. We believe in Allah. We trust Him. We know He made all this Alone. Since we do not have the capability to understand everything, we leave it to : Allah knows best. What Allah wants us to know He explains in Quran. If He knows the whole “puzzle” of the universe, we must admit our inability to fully understand as much as He (Allah) knows, why He has made certain rules. Our test is to trust Him, and follow Him. Alhamdolillah for what we understand. And trust Allah for that which we do not have the ability to understand. And believe that the Creator knows more about the creation than what the creation knows about the creation. 

Allah has made the world and everything in it. Humans are the only creature who have been given intellect. In every species, there is a she and a he and from them both, comes a child. Only the she over every species can bear a child and there has to be a male and female of the species to bring a child to the world. Allah decided that for the animals, to make it a sign for us humans. Since humans have to find their way back to Allah themselves, they have to understand this wisdom to stay on the right path and protect themselves from one-gender-relationships. People often find excuses that some people are born gay. I don`t think that is correct. Every human is born as muslim, a natural inclination towards accepting Islam. And then his parents and friends make him a jew, christian or a muslim. It means that the people we interact with from our childhood, their beliefs, their conduct, their morals has an effect on our own belief, conduct and morals. If the environment we are brought up in has such a great impact on our belief, why wouldn`t it also have an impact on our sexual orientation.

Gap Between “Feeling” And True State

A person who eats much despite being full in the stomach, because of some emotional disturbance, still “feels” hungry, so eat more than what he / she has the capacity of. He / she “feels” hungry, but is full. It is an emotional need that “feels” like a hunger, it is not because the body needs food. Another human who has anorexia, he / she eats less than what his body need of nutrition. He / she “feels” that eating too much will harm him / her. He / she doesn`t “feel” like eating, even though the body, is weaker because of eating less than what is needed. Often times when we have a fever, we “feel” cold and feel chilly. But when we check our temperature we find out that we are warmer than what is normal of a human being. But we are “feeling” cold. These examples explain that humans are “feeling” something else than how their body actually is. Can we then rely on their “feelings” or should we rely on the actual state of their body?

How Allah Protect Us

What we read, hear, talk about, learn, who we interact with, in what way we interact with others, all of these matters has a great impact on our personality. If we don`t protect ourself from impure information, our thoughts will become impure, which again will have an effect on our behaviour. Allah gave us rules on how to interact with the opposite gender and also the same gender. Allah gave us boundaries to protect the purity of our soul and body. When Allah warned the People of the time of Prophet Lut alahisalam, He warned them because he wanted to keep them pure.

In The World Of The Unseen

We also need to understand the world of the unseen, ghayb in this. Muslims believe in the creation of Jinns, who whispers in the breasts of people, Surah falaq ayat 5. When we remember Allah, and keep our hearts pure we are protected from such whispers. The creation of jinn, some are muslims and some are not. Those who are not, can harm the humans by whispering in their breasts. That means that we can`t be sure that the thought in our mind is actually from ourself or a whisper from shaytan or jinns. Only way to protect ourself from bad thoughts is keeping the heart pure, wudhu, remembrance of Allah, salah, morning and evening adhkar, removing the hair in the underarms and private parts, 6 kalimah of Islam. And since the eman increases and decreases, the bad thoughts will come and go. When we use the muslim ways of keeping ourself pure, we will be rewarded by Allah for our struggle. Bad thoughts come, because these shayatin and jinns wants to take us off the right path. When we try to get on the guided path, sometimes the bad thoughts increases. That is because the shaytan is trying to make us turn away so we won`t get close to Allah and granted his Qurb and forgiveness. Shaytan doesn`t go to someone who doesn`t practice eman, a heart that doesn`t remember Allah, is poor and of no value for shaytan. Shaytan only distracts those who turn to Allah, and struggle with highs and lows of eman. That is why we need to ask Allah to guide us, and keep us pure. So we can fight every battle against shaytan and the nafs, the self. There is no pleasure of this world that is better than the souls eternal bliss in paradise. Ya Allah, grant all ummah paradise Al-Firdaws. Aamen

Different Reasons For Attraction

Attraction is not equal to love. Some are attracted to others because of their intellect. Some are attracted because of others empathy and care. Some are attracted because of others beauty. Some are attracted because of conduct, morals and manners. An attraction means you admire a quality in another human. It doesn`t have to be anything sexual. You may be attracted because of the quality despite the gender of that human. Humans have a soul and a body. Both needs nourishment. The body needs food, drink and sexual activity. The soul need noorani nourishment, gained from Allah. That is achieved from practising spirituality, through Islam. Often humans make sure to nourish the body and forget the soul, while the soul is starving to connect with Allah. When our soul lives according to the morals and manners of Islam, and we nourish it by our obedience and practising of Islam, we are able to avoid the spiritual death of our soul. Obedience of Allah is equal to a good spiritual health. Muslim believes that body will die, soul will pass on to the hereafter. The soul will be rewarded or punished because of how the body lived in the world. We believe that the hereafter is for eternity. Why put your eternity for risk, by not living according to the morals of Allah in the world. Allah made the soul and the body. Only the Creator of the human knows what is good for the human. The creation can`t always grasp the wisdom behind everything. Allah is All-Wise. Even when we don`t fully understand everything, we put our trust in the fact that Allah knows best for us. And we don`t put a question to it. Allah sees everything in the universe, knows everything, even before the universe, the stars, the planets, the solar systems, and all the creatures in it. How can our mind be able to fully comprehend that? We have spent years to understand what happens beyond the earth on other planets. And still we know very little. And think that there are probably many other planets and systems beyond what we can see and know. Not to talk about all the creatures we can`t see, like angels and jinns. Allah sees the whole picture while we humans only see a pixel of the whole picture. How can we comment wisely on a picture we only have seen one pixel of. No human will be able to comment what the picture is about if he only knows that little. Impossible. Just like a mother will protect her child from any danger, because she loves her child. Children doesn`t understand the dangers of life in that fragile age. The mother protects the child, til the child becomes an adult and is able to take care of himself / herself. The Creator, Allah, wants to guide the creation because He Allah is Al-Wadud, He loves us, and wants what is best for us, paradise, and want us to keep ourselves pure, so our journey back to Him, will be easier and grant us reward and acceptance. Ya Allah, grant for us to accept the truth in what is written here and forgive us for our mistakes. Aamen.

Jihad is equal to struggle. To struggle in the way of Allah. Struggle to be good with your inner self. Struggle to do righteous deeds. Struggle to be good to family, friends and kin. Struggle to remember Allah. Struggle to obey Allah. Struggle to speak good. Struggle to protect ourselves from bad matters (lying, backbiting, slander). Struggle to make our conduct good. Struggle to correct our hijab, modesty and control over our private part. Struggle to keep our soul, heart and body clean and pure. Struggle to get rid of arrogance and bad qualities. Struggle to support good and speak against wrongdoers. For the real practising muslims. The struggle is REAL. All this is jihad, to struggle in the way of Allah, to become a good practising muslim. Ya Allah, grant us to win our biggest jihad. Aamen. The struggle we fight with our own self (nafs) every day. Aamen. 

Re-making glass after it is broken is an almost impossible work. Mending a heart after it is broken is an ever more impossible work (for humans). Allah, the One who made humans, the soul, body, mind and everything in this world, is the only One who is able to mend the most difficult machinery of this world, humans. Turn to Him (alone). 

Check out and click on site www . Purify Your Gaze . com

https://purifyyourgaze.com/

My Prayer..

“O Allah, place light in my heart, and on my tongue light, and in my ears light and in my sight light, and above me light, and below me light, and to my right light, and to my left light, and before me light and behind me light. Place in my soul light. Magnify for me light, and amplify for me light. Make for me light and make me a light. O Allah, grant me light, and place light in my nerves, and in my body light and in my blood light and in my hair light and in my skin light.” Ameen

Bukhari and Muslim

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 132 other followers

Calender

January 2020
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Surah 105 Al Fil

Let not man be intoxicated with power, Or material resourses, They cannot defeat. The purpose of Allah. So Abrahah Ashram Found to his cost. His sacrilegious attack On the holy Fane of Allah brought about His own undoing:what seemed but frail Destroyed his mighty hosts in a day!

The foolproof tip of the day for everyone else!

USE YOUR OWN VOICE TO RAISE YOUR OPINION!

Nasiyat..

(",) My Mum always says that
you should marry someone
who loves you more than you
love him, because that man
would never ever make you cry
or be the reason that your
sheding tears. He would do
anything to always keep you
happy and satisfied (",)

Poetry

(“,) Your heart is mine and mine is yours, and so it`s been since I`ve known love`s true meaning itself, holding each others hand we stand together beneath the lovely sky, gazing towards the same destiny, just U and I (“,)

Naat/hamd-Quote of the moment :)

Saari duniya ke liye dard
se mahmor hain jo..
Ik faqat Rehmat-e-aalam
hi ka seena dekha..

Ye sab tumhara
karam hain Aka
ke baat ab tak
bani hoyi hain..

Ehsas dein toofik dein..
Phir jazbaen Siddiq dein..

Kya ye zarra likhein
Shaan Unki, jin pe
bejhein Salaam
khud Khudai..

Quote of the moment :)

Though we might sometimes
have to struggle through thick
or thin,We will receive each
other’s support to be there to
win..And we will blossom like
this through eternity..
InshaAllah
Ameen summa ameen

Når du er forent med en
du elsker, er det ingenting
du ikke klarer :)

Gode ord skaper tillit.
Gode tanker skaper
Inderlighet. God
giverglede skaper
kjærlighet:)

Mood :)

Content.