Ifølge lovforslag til endringer i barnehageloven, er det gitt forslag om å få gi dispensasjon fra loven om grunnbemanningen for et år av gangen. Noen instanser sier det istedet for dispensasjon bør gjøres tilsyn eller stenge av barnehagen, slik at barnehage-eier reelt prøver å skaffe arbeidskraften som er pålagt ved denne lovendringen, dersom den trer i kraft. Etter min mening ser det ut som at lovforslaget er en bommert på hva som egentlig er årsaken til problemet. Og dermed ikke et incentiv som når målet sitt. Det har vært debatt en stund om barnehager hvor barna begynner på skolen uten høy nok norsk-kunnskap, slik at de blir hengene etter helt fra skolestart, i alle fag. Mange skylder på at ansatte i barnehagen ikke har gode norsk-kunnskaper for å hjelpe barna til å lære norsk. Regjeringen fremmer forslag om grunnbemanning. Men det løser ikke dette problemet. Heller ikke å heve nivået på norsk-kunnskapene til de som skal søke jobb i barnehagen løser problemet.

Oslo kommune er positive til departementets forslag, og viser til at grunnbemanningen i de kommunale barnehagene i Oslo i dag er regulert gjennom en egen grunnbemanningsavtale. Den foreslåtte bemanningsnormen tilsvarer kommunens egen norm, noe som innebærer at normen allerede er oppfylt i de kommunale barnehagene i Oslo.

Dersom høyest andel innvandrere i Norge bor i Oslo. Og eksempelet om barnehager med lav norsk kunnskaper er fra Mortensrud området. Et av flere eksempler for hovedstaden. Og denne grunnbemanningen allerede praktiseres i hovedstaden, slik at det ikke foreligger noen endringer fra Oslo Kommune sin praksis og lovendringen, hva vil dette incentivet hjelpe barnehagene her Oslo idag? Eller fremover i tiden? Det betyr at det vil fortsette slik som det allerede gjør? Dersom Oslo barnehagen var en av verstingene, hva er vitsen med å foreta en lovendring som ikke har noe positiv effekt for å nå målet?

Få Søkere – Lav Poeng-Grense

Når jeg ser på samordna opptak sine sider om poenggrenser for å komme inn på barnehagelærer-studiet er det meget lav poengsum som kreves for de som ønsker å søke denne utdanningen. Noen steder i landet for barnehage-utdanning kreves ingen poengsum i det hele tatt. I disse lærestedene kommer alle som søker til studiet inn på studiet uansett karakterpoeng fra vgs. Det betyr sannsynligvis at veldig få ønsker å søke på det studiet av de som er oppvokst her i landet. Etterspørsel etter denne arbeidskraften er da stor for barnehagene. Problemet er ikke i at folk ikke kommer inn på studiet, men problemet er at det finnes ikke nok folk som tar denne utdannelsen. Det er derfor barnehager ofte må ansette ukvalifisert personale. De er ikke første ønske. Dersom en leder av en barnehage har å velge mellom flere høyt utdannede førskolelærere med pedagogisk utdannelse og få ukvalifisert folk som ikke har nok utdannelse, så hadde selvlfølgelig ledelsen valgt de mest kvalifiserte. Men det finnes lite kvalifisert personell som søker til barnehagene. Men istedet en overvekt av folk med lite pedagogisk kompetanse og lave norsk-kunnskaper som søker med noe ufulstendig utdannelse fra hjemlandet.

Hev Statusen Til Yrkene Med Høy Etterspørsel Av Arbeidskraft

Slik at de som er oppvokst i Norge blir motivert til å søke hit. Problemet vil jo vedvare dersom det er få søkere til utdanningen. Det andre incentivet som kan hjelpe situasjonen for barnehagene er å hjelpe de som ønsker å inneha disse jobbene å nå det nivået som barnehage trenger ved hjelp av intern kursing og sponse de med norskkurs til å ta norskprøvene. Disse ønsker å jobbe innenfor oppvekst-sektoren. Det hjelper ikke for regjeringen å dagdrømme om bedre arbeidskraft når ikke tilbud av kompetent arbeidskraft er tilstede. Innvandrernes sin flerspråklige kompetanse kan brukes til fordel for barnehagen med en høy andel barn med annet morsmål enn norsk. Hvor de kan bruke morsmålet deres til å hjelpe barna å lære norsk. Det må satses på morsmåls-støttet norskopplæring i barnehager med høyt andel tospråklige. På et sted har vi høyt tilbud av ufaglært som må hjelpes inn i systemet for å bli godkjent arbeidskraft. Så hjelper det ikke at prosessen for å få sin utdannelse godkjent fra utdannelse er så vanskelig og kronglete og samtidig en prosess som tar mye tid og dermed mye venting for de som søker om godkjenning. På den andre siden har vi lavt tilbud av kompetent arbeidskraft og ingen prognoser om høyt andel søkere i fremtiden. Vi trenger en bedre målstyring mellom etterspørsel av ufaglært arbeidskraft og behovet for arbeidskraft i oppvekst-sektoren, slik at de kan bruke sine ressurser, også til gode for samfunnet.

Den Ufaglærte Arbeidskraften Er Motivert For Jobb

Og ønsker å jobbe. De er en ressurs. Å være tospråklig er en ressurs. De som har et ønske om å oppdra den neste generasjon er en ressurs for samfunnet. Alle kan ikke bli leger og advokater og ingeniører. Vi trenger noen som kan passe på barna til disse yrkesgruppene når de er på jobb. Når regjeringen lager så mange hindrer for at mennesker kan få fast jobb, så lager de ikke arbeidsplasser, de gjør flere folk avhengig av sosialhjelp eller stønader fra nav. Dersom regjeringen vil kan de sette inn ressurser for at folk kan komme i fast jobb og være en fordel for samfunnet. Norge må gå rundt på et vis. Vi trenger renholdere, vi trenger bussjåfører, vi trenger taxinæringen, vi trenger lærerne. Regjeringen må satse på å heve statusen på alle yrker. Ellers kommer det en tid hvor vi ikke har nok arbeidskraft på de helt essensielle yrkene, siden ingen ønsker å jobbe der. Samtidig som vi har ved å ha gjort det vanskelig for den ufaglærte arbeidskraften å få disse jobbene, har jagd de vekk til andre land. Plutselig sitter vi der. Men høyt etterspørsel etter viktig “vanlige” mennesker. Og da vil Norge få problemer med å gå rundt. Og vi må i verste fall begynne å åpne grensene og reklamere for Norge. Etter de siste årenes negative reklame om hjemsending av flyktninger, kan det hende at folk vil sky unna Norge. I redsel om at de også, som andre ekte historier av mennesker som lider, har blitt sendt hjem, fordi de ikke var “nødvendig” lenger.

Whoever starts a good practice in Islam that is followed after he is gone, there will be written for him a reward like that of those who do it, without that detracting from their reward in the slightest. Whoever starts a bad practice in Islam that is followed after he is gone, there will be written for him a burden of sin like that of those who do it, without that detracting from their burden in the slightest. 

Vi kan sammenligne hijab med facebook. Facebook: når folk legger ut om sine liv, alt de spiser, har på og hvem de omgås. Så kommer en dag og de velger å ikke dele om sitt privatliv lenger. Andre tar seg nær av det. Ser det som en fornærmelse. Sammenlignbart med hijab. Flere er vant til at flere viser sin kropp med udekkene klær. Når noen senere i livet, bruker tildekkende antrekk. Tar andre det som en fornærmelse. Hvorfor kan du ikke vise deg lenger. Du er jo så pen. Mange forstår ikke, at ekte skjønnhet er ikke å vise det frem for å opphisse ukjente menn. Ekte skjønnhet og verdighet er å ikke dele sin skjønnhet med noen andre enn sin egen ektemann. Jeg forstår meg ikke på hvorfor NRK gjør så stor sak ut av en som ønsker å bære hijab. Nesten 4000 klager av en befolkning på 5,2 millioner er kun 0,0769 % av disse. Vi har ca 430 kommuner i Norge. Dersom vi deler antall klager 4000 på antall kommuner 430, får vi ca ti klager per kommune. Sikkert er det demografiske forskjeller. Dersom vi måler hva som er gjennomsnittlig antall innbygger pr kommune, er det litt over 12000. Om det ikke hadde vært geografiske forskjeller mhp bosetting. Nå vet vi at det kan hende at noen mennesker er mer flinke til å klage enn andre. De ressurssterke som er klar over rettighetene sine, klager kanskje mer. Bare se på økning i klage mhp byggsaker. Fylkesmannen som er klageinstans for kommunen. Har visse regler for hva en kan klage over. Dersom disse kriteriene er oppfylt, vil klagen behandles av fylkesmannen. Dersom vi skulle ta klagene til NRK, 4000 antall alvorlig, bør vi gå igjennom en og en klage, lese og vurdere. Er de saklig? Er de diskriminerende? Er det sterke vonde ord om muslimer pga deres tro, kultur, eller opprinnelse? Hvor mange av disse 4000 klagene er reelle klager, som blir vurdert uten at de selv ikke bryter noen av norges lover, i måten de uttrykker seg om muslimer og hijab. Med andre ord. På papiret er det 4000 klager/mailer. Men i realiteten, de reelle klagene, som også kan behandles pga saklighet er mye færre. Hvis det er enda færre av disse klagene som er reelle, da skjønner jeg ikke hvorfor det blir så høylydt diskutert. Hvorfor en sjef trer av sin stilling. Er det slik at de forventer ingen reaksjon fra folk. Eller er de så skjemt bort at det føles overveldende, at noen klager til dem. Så uten å ha lest saklighet til klagene som er under 1% av hele befolkningen så, velger vedkommende å tre av. Det høres ut som at mediene har blåst opp denne saken til mye mer enn det som det egentlig er. At et medium i seg selv NRK. Som blir sendt i alle 5 200 000 ikke greier å forstå enkel statistikk. Og de selv blåser opp saken. Det er NRK som er rikstv for alle innbyggere i Norge. Så det er rart at de gjør en slik feil. Er det pga det er valg snart. Noen ønsker å bruke det som en strategi i valgkampen. Totale tall på innvandrere fra ssb er 884 000 pr 2017. 17 prosent av hele befolkningen. Men det er ikke alle av de som er muslimer. Vi må slutte å sette Islam i mot oss hele tiden. Islam er ikke en trussel. Når vi blåser opp saker slik, og gjør det til noe negativt. Media er flinke på slikt. Så har de ikke fått frem nøytral journalistikk. De er forutbestemte om at dette er noe truende. Når realiteten er det motsatte. Det er derfor det er så viktig, at det enkelte menneske i Norge, kan tilegne seg kunnskap om å lese og forstå tall. Siden mange politikere og grupperinger kan lett blåse opp eller minimere noe til en bagatell utifra hva de ønsker at folket skal mene om en sak.. Vår evne til kritisk tenkning og behandling av tall, bør forbedres. Slik at vi ikke tar alt det media sier, for god fisk.

Flere forstår ikke. Kleskoden hjemme er ikke den samme som på jobb. Kleskoden med din ektefelle er ikke den samme som med non-mahram. Kleskoden med venner er ikke den samme som på fest. Kleskoden med sine egne barn er ikke som kleskoden når du har besøk, Kleskoden med det samme kjønn er ikke det samme som med motsatt kjønn. Kleskoden når vi ber er ikke den samme som når vi er på toalettet. Kleskoden når vi er med vår nærmeste er ikke den samme som når man treffer noen ukjente. Akkurat det Islam sier også. Muslimer selv gjør det vanskelig for praktiserende å praktisere sin religion. Istedet for person-angrep, er det viktig at vi er modne nok til å skille sak og person. Ellers vil vi aldri nå frem til folk, når vi gjør noe som er tillatt i Islam til haram. Da gjør vi det vanskeligere for folk å leve etter Islam. Hvis noen velger å ikke praktisere noe som er tillatt i Islam, trenger ikke de å lage restriksjoner for andre for det som er tillatt. Det er sunnah for de i ekteskap å pynte seg for hverandre. De som istedet velger å være casual kleskodeks hjemme og pynte seg på en utfordrende måte når de går ut av hjemmet. De følger ikke Islam eller sunnah. Mellom flere alternativer som er tillatt, valgte Profet Muhammad fvmh alltid det enkleste. Hvor står vi hen ift dette? Hvis ungdommen blir usikker på hva som gjelder, lager vi mer trøbbel for de enn vi aner. Ya Allah, gjør dette enkelt for oss. Aamen

Hvilke Tonefall En Snakker?

Vi snakker ikke i samme tone med vår ektefelle som vi gjør med en ukjent. Vi snakker ikke i samme tone med våre venner som våre barn. Vi snakker ikke i samme tone med vår familie som vi gjør med vår sjef. Vi snakker ikke i samme tone med våre kolleger som vi gjør med vår imam. Det at man tilpasser hva man skal si og hvordan man skal si det til den personen en snakker er jo helt vanlig. Dersom denne grenseforståelsen ikke er forståelig og en begynner å blande toner med forskjellige personer, der de ikke hører hjemme, vil en gå over grenser som ikke er tillatt, ifølge normer og verdier i samfunnet.

Sammenligne Ekteskapet Med En Is

Dersom du har en is, går du ikke i barnehagen og nyter den, med tanke på de stakkars barna som har lyst på en, men er totalt avhengig av sine foreldre for å få en is. Dersom du har en is, og sitter på kafeteriaen på Universitet og nyter isen din, vil de andre studentene bli fristet til å skaffe seg en is, men selv om de er i riktig alder, er det ikke sikkert at de har råd eller nok inntekt for at det skal være mulig. Dersom du har en is og går spiser den i moskeen, der det finnes en blanding av mennesker, noen har en ødelagt is, noen har kranglet med sin is og noen har lyst på en is, men har ikke funnet den rette. Dersom du nyter denne isen foran de andre i moskeen, vil det være en fristelse for de andre som ser deg nyte den. Til tross for at noen andre har en is, kanskje er den bedre enn din egen også. Dersom vedkommende ikke er klar over hvor fin is de selv har, og faller i den fellen at de begynner å sammenligne sin is med andres is, så vil de aldri være tilfreds med de de har. Og alltid se andre som har bedre is enn de selv. Det er derfor Allah sier, at når du ser en annen har noe som er bedre enn det du har, se på en som har mindre enn det du har. Siden det vil gjøre deg takknemlig overfor Allah over hva Allah har gitt deg. Dersom vi ser på de som har noe bedre enn oss hele tiden, vil vi aldri være fornøyd med de vi har, uansett hvor flott og kompatibelt det er for oss. I disse tre eksemplene ser vi at et menneske lager fristelser for andre når han / hun nyter sin is foran andre som pga en eller flere årsaker ikke har det samme som den personen eller ikke er klar over hvor godt det den personen selv har er for den personen. Uvitenhet om sin egen velsignelse, gjør at vedkommende ikke setter så stor pris på den.

Uklare Grenser Og Grenseoverganger

I disse tre eksemplene av forskjellige kleskodekser ift situasjonen og forskjellig tonefall ift relasjonen eller bekjentskapet til dem en snakker med og eksempelet om ekteskapet som lager fristelser for andre som ikke har mulighet til det samme selv. Eller er selv klar over hvorledes de er velsignet i sitt eget liv. Dersom grensene ikke praktiseres. Dersom det ikke finnes regler for interaksjon mellom disse menneskene. Dersom en eller flere går rundt viser feil kleskodeks ift hvem vedkommende snakker med. For eksempel å vise kleskodeks som tilhører til ektefelle til andre venner eller familie. Eller at en lager fristelser for andre pga en spiser isen foran andre, som gjør at de andre blir fristet. Eller at en snakker på en fristende måte til en som blir påvirket på en negativ måte av det. Dersom vi ikke har selvkontroll og passer på disse grensene, kan det skje masse skade. Skade for de interaksjonen vi har med andre uten klar grense. Om vi her trekker fram Islam, er det en grunn til at både menn og kvinner skal oppføre seg forskjellig, kle seg forskjellig og snakke med en annerledes tonefall, utifra hvem de snakker med. Disse klare grensene i Islam er ikke her for å begrense oss og sette oss i fengsel. Alt er ulovlig. Disse grensene er her for å beskytte oss og de andre vi har kontakt med slik at ingen blir skadelidende av interaksjoner uten grenser. Dersom vi har kontroll på grensene ift dette vil vi skape mindre fristelser for andre. Og dermed unngå at flere mennesker begynner å synde. De prøver å stjele en is, eller kapre den innimellom fordi den høres så god ut, når de ikke har en selv. Eller at man utnytter andre på en slik måte at det ikke finnes noen grenser. Rett og slett siden en selv ikke får tilfredsstilt sitt behov. Eller at en ikke har selvkontroll pga alle fristelser en møter hele tiden, når en går ut. Dette går igjen utover hele samfunnet. Det finnes kultur og det finnes ukultur. Dårlige normer praktiseres kanskje i enhver kultur, men det er ikke til fordel for samfunnet eller familie-livet til de som bor i det landet. Det er nettopp derfor vi trenger visse regler for hvordan slike normer skal praktiseres. Ya Allah, gjør det enkelt for oss å følge de normer som Islam har lagd, slik at vi kan beskytte oss selv, våre familier og hele samfunnet i landet vårt. Aamen.

Check out and click on site www . Purify Your Gaze . com

https://purifyyourgaze.com/

My Prayer..

“O Allah, place light in my heart, and on my tongue light, and in my ears light and in my sight light, and above me light, and below me light, and to my right light, and to my left light, and before me light and behind me light. Place in my soul light. Magnify for me light, and amplify for me light. Make for me light and make me a light. O Allah, grant me light, and place light in my nerves, and in my body light and in my blood light and in my hair light and in my skin light.” Ameen

Bukhari and Muslim

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 132 other followers

Calender

February 2020
M T W T F S S
« Apr    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

Surah 105 Al Fil

Let not man be intoxicated with power, Or material resourses, They cannot defeat. The purpose of Allah. So Abrahah Ashram Found to his cost. His sacrilegious attack On the holy Fane of Allah brought about His own undoing:what seemed but frail Destroyed his mighty hosts in a day!

The foolproof tip of the day for everyone else!

USE YOUR OWN VOICE TO RAISE YOUR OPINION!

Nasiyat..

(",) My Mum always says that
you should marry someone
who loves you more than you
love him, because that man
would never ever make you cry
or be the reason that your
sheding tears. He would do
anything to always keep you
happy and satisfied (",)

Poetry

(“,) Your heart is mine and mine is yours, and so it`s been since I`ve known love`s true meaning itself, holding each others hand we stand together beneath the lovely sky, gazing towards the same destiny, just U and I (“,)

Naat/hamd-Quote of the moment :)

Saari duniya ke liye dard
se mahmor hain jo..
Ik faqat Rehmat-e-aalam
hi ka seena dekha..

Ye sab tumhara
karam hain Aka
ke baat ab tak
bani hoyi hain..

Ehsas dein toofik dein..
Phir jazbaen Siddiq dein..

Kya ye zarra likhein
Shaan Unki, jin pe
bejhein Salaam
khud Khudai..

Quote of the moment :)

Though we might sometimes
have to struggle through thick
or thin,We will receive each
other’s support to be there to
win..And we will blossom like
this through eternity..
InshaAllah
Ameen summa ameen

Når du er forent med en
du elsker, er det ingenting
du ikke klarer :)

Gode ord skaper tillit.
Gode tanker skaper
Inderlighet. God
giverglede skaper
kjærlighet:)

Mood :)

Content.