You are currently browsing the monthly archive for May 2011.

Sometimes when a few people have a circle of people around them, they prefer some over other. And the people they prefer, they spend more and more time with. The people who are left behind for some reasons, can sometimes be one of those leg-pullers. Yes the ones we have talked about so many times. The people whom if they don`t succeed themselves, will not let any other person succeed either.

It is really sad to know that as a muslim one can`t have that big of a heart that one can see others succesful. Living in Norway we don`t lack anything. The most of us have a home people whom care about us around us. We don`t go around hungry because we can`t afford to by dinner. Most of us have enough money to live a healthy life. As long as we have all our necessities, than we shouldn`t become jealous over other people`s achievements. On the other hand we should be glad for them. Like som people do, they say thumbs up to those whom made it, “way to go”. Like even if you have everything, you look for what you don`t have. When one truly starts to grow inside of ourselves and pray for others like you want everyone to have the best, than your iman is at its best condition. If one keeps memorizing all the faults of others and don`t see your own faults, than that’s a vicious circle one needs to get out of. Because as we all are humans, everyone can make a mistake on time or the other.
What we all need to do a bit more is to not look at what other people have achieved for any reason. We need to be thankful for that we have everything we need, and Alhamdolillah and inshaAllah, also in the future as well.

For those so-called leg-pullers whom can`t see any other than themselves succeed. They really need to let go of their grudge and try to be happy for others, because as far as I can see. If they aren`t happy for others, they will really be unhappy in every situation that comes up. Being happy for others is the best present one can give oneself. And that is what completes our imaan. That is why we pray for each other in the first place. We don`t pray to come first, we pray that everyone else will be at least just as succesful as yourselves, if not even more, because we care for the whole of Muslim Ummah.

På NRK idag, meldte vår Politimester at det har forekommet 86 voldtekter i år og at det i 83 tilfeller var det voldtektsmenn med ikke-vestlig bakgrunn.
Disse tallene virker ganske misvisende, og som tatt ut av helheten. Kanskje for å henge ut innvandrere. Jeg slo opp på ssb for å finne noen ferske tall men fant heller tall fra 2009, som likevel viser helheten i bilde, istedet for å ta ut noe fra sin sammenheng.

Hentet fra artikkel “Kriminalitet- mindre utsatt- men hvem utsettes hvor?

Fortsatt økning i anmeldte seksualforbrytelser:

Vi vet ikke så mye om den faktiske utviklingen i antall seksuelle overgrep begått i Norge – men i løpet av 1980-tallet ble antallet etterforskede tilfeller av seksuell omgang med barn under 14 år nesten firedoblet, og antall etterforskede voldtektsanmeldelser ble nesten tredoblet. Antallet anmeldte voldtekter har etter dette, spesielt fra midten av 1990-tallet, økt ytterligere. De tre siste årene har det årlig blitt anmeldt i underkant av 1 000 voldtekter, og det er mer enn dobbelt så mange som i første halvdel av 1990-tallet. Unnlater vi å ta høyde for utvidelsen av voldtektsbestemmelsen (endret i 2000), ser økningen enda større ut.

Antallet anmeldte tilfeller av seksuell omgang med barn økte ikke på tilsvarende måte i løpet av 1990-tallet, men de første årene etter tusenårsskiftet var det en betydelig økning i antall anmeldelser av overgrep mot barn i alderen 10-15 år. Siden 2003 har det årlig blitt anmeldt om lag 600 tilfeller. Fra begynnelsen av 1990-tallet og frem til i dag er det imidlertid ikke blitt flere anmeldelser av incest og seksuelle overgrep mot de aller yngste barna, og årlig blir nå om lag 80 tilfeller av incest og 160 tilfeller av seksuell omgang med barn under 10 år anmeldt.

I tillegg vet vi at mange lovbrudd – spesielt blant de yngste – skjer i forbindelse med bruk av alkohol (jamfør Stene og Thorsen 2007). Rusmidler har med andre ord en svært sentral plass i det norske kriminalitetsbildet, og utviklingen for narkotikalovbrudd har bidratt til at rusproblematikk i stor grad preger dagens rettssystem – og på en annen måte enn tidligere

Flest seksualforbrytelser mot barn og unge

I 2009 ble det registrert 3 200 ofre for seksuallovbrudd, og 740 av disse var anmeldelser av seksuell omgang med barn under 16 år. I tillegg inneholder anmeldelsene i overkant av 1 000 ofre for voldtekt eller voldtektsforsøk – hvor tre av fire ofre var i alderen 13-28 år. Barn og unge er med andre ord betydelig overrepresentert blant ofre for de seksualforbrytelsene som blir anmeldt i dag, og samlet sett er halvparten under 16 år. Jenter og kvinner er også i klart flertall, og de utgjorde 85 prosent av alle anmeldte ofre for seksualforbrytelser.

Mest anmeldt seksualkriminalitet i Nord-Norge.

I de årlige kriminalstatistikkene fordeles lovbrudd og ofre etter fylke, og fylkeskartet med gjerningsstedene til de anmeldte seksuallovbruddene viser at omfanget fordeler seg ulikt i forskjellige deler av landet. Det årlige antallet anmeldte tilfeller i de enkelte fylkene og kommunene varierer, spesielt i de minste kommunene. For å synliggjøre sammenhenger som ikke er statistisk tilfeldige, benytter vi her et utvidet datagrunnlag med fire årganger, 2005-2008 (se figur 13 og tekstboks om utvidet datagrunnlag og statistikk).

Anmeldelsesstatistikken viser at det, relativt til folkemengden, er i de to nordligste fylkene – Finnmark og Troms – det har skjedd flest seksuallovbrudd. Ut fra anmeldelsene er det nesten to og en halv gang så mange seksuallovbrudd per 1 000 innbyggere i disse to fylkene, sammenliknet med de to fylkene som har færrest anmeldelser. Også i statistikkene over hvor ofrene for disse lovbruddene bor, finner vi at andelen utsatte er høyest i de to nordligste fylkene. Hvor de anmeldte seksuallovbruddene har skjedd, og hvor ofrene bor, varierer med andre ord betydelig mellom fylkene – og til dels landsdelene.

Av alle de registrerte voldtektsofrene har 60 prosent blitt utsatt i egen bostedskommune. Andelen ofre utsatt på hjemstedet øker imidlertid betydelig med kommunens befolkningsstørrelse. Av voldtektsofrene som er bosatt i de mest befolkede kommunene, har 75 prosent blitt utsatt i egen bostedskommune, mens andelen er 38 prosent i kommuner med færre enn 5 000 innbyggere. De ofrene som er bosatt i de mindre kommunene, rapporterer altså oftest å ha vært utsatt utenfor hjemstedskommunen (se figur 15). Anmeldelsesstatistikkene viser med dette også at voldtekt i noe mindre grad enn vold er knyttet til hjemstedet – og det gjelder uavhengig av hvilket innbyggertall kommunene har.

kameraNå tenker jeg på alle de journalistene vi har verden. Journalistikk er en veldig artig jobb, siden de kommer veldig tett innpå de menneskene de skal fortelle om i reportasjene sin, eller artikkelen sin. Samtidig har de masse kunnskap om små og store ting, og kan skrive om alt som rører seg i sitt eget land og resten av verden. Men man skal ikke glemme at disse menneskene har som andre mennesker også meninger om ting. De tenker og oppfører seg på sin måte utifra det de har tillært seg eller opplevd gjennom sitt liv. Det er nettopp derfor vi som leser deres budskap eller ser på tv må bli flinkere til å se med litt mer kritske øyne. Alt som blir sagt ordrett gjenspeiler seg ikke alltid i virkeligheten. Noen ganger kan små saker bli blusset opp til et stort fenomen, mens kanskje andre viktige saker ikke kommer frem siden det krasjer med meningene til journalistene. Det er jo sant. Og vi alle vet jo det. Men vi lukker øynene litt, kanskje. Alle og ethvert individ burde faktisk tenke over dette og ikke la all info som siger gjennom reportasjer og artikler komme inn over seg, før en selv har nok informasjon rundt emnet det skrives eller snakkes om.

” With great power comes great responsibility”.

Kanskje dette er noe journalister bør bli flinkere til å leve etter. Å skrive om det som faktisk skjer i verden, enn å dreie vinkelen på en slik måte at ting blir tatt

“way out of their proportion”.

Jeg sier ikke at alle gjør slik. Men må si at jeg er blitt mer obs på det etter å ha fått med meg artikler fra journalister som er meget kunnskapsrike og som får frem bildet av virkeligheten, uten å skjule noe og uten å henge ut noen.

Er det slik at journalister ikke vil skrive om virkeligheten, siden det ikke selger eller skaper oppmerksomhet? Hvilken verden har vi kommet i når løgn selger mer enn sannhet. Det er utrolig synd at vi har fått en slik verden. Og at noen mennesker misbruker den makten de har. Dette skjer blant folk i mediebransjen mer enn før.

Det er klart at det rører seg noe inni folk når man snakker sant. Kanskje fordi den ikke alltid er sukkersøt, men kan være ganske deprimerende, men det betyr ikke at vi skal lukke øynene våre for den. Eller at mennesker generelt skal bli servert med løgner, for å holde dem oppe. Moderasjon kreves, si det med måte, men snakk for all del utifra sannheten uten å ha et ønske om å lage overskrifter.

“Show the real picture and try to be like the truthful one”

Når en person kritiserer samfunnet eller enkelte personer i samfunnet, så er det ikke alle som tar kritikken til etteretning, slik som kanskje vil være til fordel for dem selv. Det hender at folk tar seg veldig nær av det man sier og istedet for å se realiteten, begynnes et løp med skittkasting tilbake. “du gjør ikke det og ikke det og ikke det”, osv. Inntil kritikken blir oppfattet som et problem, vil vi ikke kunne få bugt med det. Så lenge alle prøver å koste det bort under teppet og skittkasting tilbake, vil vi ikke få til en ordentlig diskusjon. Ja, en diskusjon som kan endre på andres synspunkter og kanskje kan endre på vår neste generasjons tankegang. Det er veldig synd og vår neste generasjon kommer til å tape, dersom vi ikke tar oss sammen. Og jeg sier vi siden det gjelder de fleste av oss.

Alle bør se inn i seg selv, og se gjelder dette meg? Dersom deres indre stemme sier det til dem, bør dem gå inn i seg selv og prøve så godt de kan å endre på situasjonen. Jeg er sikker på at det gjelder flere av oss. Uten en ordentlig diskusjon vil vi aldri få kvittet oss med de samfunnsproblemene vi har, og tro meg det kan koste oss vår neste generasjon, om ikke vi er forsiktige.

In Islam friendships between women and men are not allowed. As far as they aren`t brother and sister. Living in an un-islamic country, it is quite difficult to not see anyone whom is with someone, even in Pakistan it isn`t seen as a big deal. All I have to say is that when I am going to get married, what I put highest is the degree of trust in the relationship. If my hubby to be would have friendships with other girls, than I would never approve it. And I know that any girl having some sence in her mind, being in the same position would say the same. Lets think together for a while. Does any of you think that your hubby would approve his wife to have friendship with another man, whom has a crush on her? Yes as you all can understand, he wouldn`t approve that at all. So why should it be different for men than women? This is not fair. This is something we need to think about, and act accordingly to what is right.

To other post about the same phenomena:

Girls and guys friendship
Womens right in marriage
Commitment for marriage
One of my memorable peptalks
Guy meets girl or girl meets guy, after commitment?

Straff skal ikke virke som et gode men skal være avskrekkende. Eller så mister det sin virkning. Slik jeg vil påstå den tilsider har gjort her i Norge. Flere som lever uten levebrød, kunne heller tenke seg å bo på et fengsel hvor man har mat på bordet og alle fasiliteter som internett og eget rom. Man kan til og med ta en utdannelse via fengselet. Vel ok det høres ut som en god ide. Men hva med at fengselsåret er kortere en vanligere kalenderår? Det betyr at straffen er faktisk kortere enn det den viser på papiret. Samtidig får man bare noen lusne år for voldtekt og alle fæle kriminaliteter, som virker mot sin hensikt. Straff på kriminelle handlinger bør være så harde, at alle blir redde fra å gjøre den kriminelle handlingen. Det er først da man kan kanskje redusere de kriminelle handlingene, istedet for at det blir mer og mer utrygt å ferdes i noen gater i Oslo. Kanskje slik som denne damen fikk rettferdighet. Om dette er å trekke det litt for langt vil jeg si at man ivertfall bør bruke mer av livstidsdommer. Slik at den kriminelle får en straff som virker.

Black magic er en annen ting som det skulle vært straff på. Det er det vel egentlig ikke i Pakistan engang. Men hadde ikke det vært rått?
Folk bruker det til de grader for å oppnå den personen de elsker eller for å ødelegge for de som oppnår noe bra. Det er synd at vi ikke får tatt dem!

Check out and click on site www . Purify Your Gaze . com

https://purifyyourgaze.com/

My Prayer..

“O Allah, place light in my heart, and on my tongue light, and in my ears light and in my sight light, and above me light, and below me light, and to my right light, and to my left light, and before me light and behind me light. Place in my soul light. Magnify for me light, and amplify for me light. Make for me light and make me a light. O Allah, grant me light, and place light in my nerves, and in my body light and in my blood light and in my hair light and in my skin light.” Ameen

Bukhari and Muslim

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 132 other followers

Calender

May 2011
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Surah 105 Al Fil

Let not man be intoxicated with power, Or material resourses, They cannot defeat. The purpose of Allah. So Abrahah Ashram Found to his cost. His sacrilegious attack On the holy Fane of Allah brought about His own undoing:what seemed but frail Destroyed his mighty hosts in a day!

The foolproof tip of the day for everyone else!

USE YOUR OWN VOICE TO RAISE YOUR OPINION!

Nasiyat..

(",) My Mum always says that
you should marry someone
who loves you more than you
love him, because that man
would never ever make you cry
or be the reason that your
sheding tears. He would do
anything to always keep you
happy and satisfied (",)

Poetry

(“,) Your heart is mine and mine is yours, and so it`s been since I`ve known love`s true meaning itself, holding each others hand we stand together beneath the lovely sky, gazing towards the same destiny, just U and I (“,)

Naat/hamd-Quote of the moment :)

Saari duniya ke liye dard
se mahmor hain jo..
Ik faqat Rehmat-e-aalam
hi ka seena dekha..

Ye sab tumhara
karam hain Aka
ke baat ab tak
bani hoyi hain..

Ehsas dein toofik dein..
Phir jazbaen Siddiq dein..

Kya ye zarra likhein
Shaan Unki, jin pe
bejhein Salaam
khud Khudai..

Quote of the moment :)

Though we might sometimes
have to struggle through thick
or thin,We will receive each
other’s support to be there to
win..And we will blossom like
this through eternity..
InshaAllah
Ameen summa ameen

Når du er forent med en
du elsker, er det ingenting
du ikke klarer :)

Gode ord skaper tillit.
Gode tanker skaper
Inderlighet. God
giverglede skaper
kjærlighet:)

Mood :)

Content.